Studenci

Wniosek o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 oraz załączniki do wniosku student powinien przygotować samodzielnie, zgodnie z instrukcją podaną na poniższej stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03. W roku akademickim 2022/2023 wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF – system ogólnopolski). System będzie aktywny od 1 października 2022 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 DLA STUDENTÓW I i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH W UPH

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach obowiązuje następująca procedura postępowania w zakresie ubiegania się o stypendia ministra na rok akademicki 2022/2023:

 1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia Prorektorowi ds. studiów, za pośrednictwem Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (na adres mailowy: katarzyna.kowalczyk@uph.edu.pl, Siedlce ul. Żytnia 17/19, pokój nr 10) w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2022 r. UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 KPA.
 2. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa w formie elektronicznej (format PDF) oraz w wersji papierowej, dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r., tj. dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami lub znaczących osiągnięć sportowych. Dodatkowo student składa oświadczenie dotyczące zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną oraz oświadczenie, iż na dzień zgłoszenia swojej kandydatury do stypendium ministra za wybitne osiągnięcia spełnia kryteria, określone w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Powołany spośród pracowników Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów koordynator, tworzy za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wnioski dla poszczególnych studentów, którzy wystąpili o złożenie wniosku.
 4. Przy tworzeniu wniosków jako koordynator pomocniczy uczestniczy student, otrzymuje on od koordynatora login i hasło.
 5. Student loguje się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/ do konta redaktora pomocniczego loginem i hasłem przesłanym przez koordynatora. Następnie wybiera opcję „Wnioski” i może edytować wniosek.
 6. Student ma obowiązek do dnia 10 października br. edytować cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki, i po zakończeniu czynności o tym fakcie powiadomić mailowo koordynatora (katarzyna.kowalczyk@uph.edu.pl).
 7. Koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów oraz osiągnięć ze stanem faktycznym. W przypadku konieczności uzupełnienia danych student ma obowiązek w terminie określonym przez koordynatora uzupełnić wszystkie braki.
 8. Po zakończeniu edycji wniosku, koordynator generuje wnioski i przedstawia je Prorektorowi ds. studiów w celu dalszego procedowania. Po tym czasie login i hasło koordynatora pomocniczego wygasa - student nie może nanosić zmian we wniosku.
 9. Prorektor ds. studiów przekazuje wnioski studentów do właściwego dziekana w celu zaopiniowania.
 10. Dziekan po zapoznaniu się z przedłożonymi kompletnymi dokumentami, zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania wniosków, do wyrażenia opinii, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są znaczącymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku gdy przedstawione przez studenta osiągnięcia będą spoza katalogu znaczących osiągnięć lub będą niezwiązane ze studiami, opinia ta może być negatywna.
 11. Dziekan na wersji papierowej wniosków potwierdza zgodność danych zawartych we wnioskach studentów z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, z późniejszymi zmianami.
 12. W przypadku gdy opinia Dziekana jest negatywna, należy pisemnie poinformować studenta, iż jego wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie będzie przekazany do Ministra Edukacji i Nauki.
 13. Pozytywnie zaopiniowane wnioski Dziekan przekazuje do Prorektora ds. studiów w celu dalszego procedowania.
 14. Po zapoznaniu się z opinią Dziekana, Prorektor ds. studiów podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przesłania wniosków do MEiN.
 15. Wnioski, które będą spełniały wszystkie kryteria zostaną przesłane przez koordynatora do Ministerstwa Edukacji i Nauki za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania. Termin na składanie wniosków przez uczelnie to 1-25 października br.
Tabela zawiera druki dotyczące stypendium
DokumentPlik
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.