Na terenie uczelni funkcjonuje Uczelniany Ośrodek Kultury, który skupia ośrodki i kluby studenckie. Powstał on w styczniu 1995 roku. W jego skład wchodzą:

 • Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych "LIMES" (SODK LIMES) działający od 1977 roku z siedzibą przy ul. Bema 1.
 • Klub Studencki "PeHa", funkcjonujący od 1993 - 1995 roku w strukturze SODK LIMES z siedzibą przy ul. 3 Maja 49.
 • Dyskusyjny Klub Filmowy "Doza" (DKF "Doza").
 • Klub Miłośników Teatru.
 • Radiowęzły studenckie.
 • Sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze.

Tradycję działań kulturalnych w naszej Uczelni tworzył SODK LIMES założony w lipcu 1977 roku przez ówczesnych studentów Tadeusza Goca i Andrzeja Meżeryckiego przy współpracy Mariana Szturmy, Janusza Czarnockiego i Adama Chruściela.

W latach 1973-1980 wiele form działalności kulturalnej inicjowali studenci polonistyki wspierani duchowo i materialnie przez dziekana, a następnie prorektora doc. dr Leopolda Grzegorka. Działania te wsparli następnie studenci matematyki i pedagogiki, tworząc różne grupy twórcze. Z inicjatywy siedleckich polonistów powstało koło teatrologiczne, którym opiekował się doc. dr Lesław Eustachiewicz oraz sekcja teatralna, zajmująca się organizowanie wyjazdów do teatrów warszawskich, krakowskich i łódzkich.

W latach 1977 - 1992 działało w SODK LIMES kilkadziesiąt różnego rodzaju grup twórczych, zespołów, sekcji, klubów zainteresowań i twórców indywidualnych: Teatr Es, Teatr Lalki i Aktora, Kabarety Gnat, Muchozol, Klapa, Jajo, grupa teatralna Basta, grupa Pantharei, duet gitar klasycznych Kratochwil - Janas, grupa instrumentalno wokalna "Unik", grupa "Lalek", grupa muzyczna Krzysztofa Rogalskiego, grupa poetycka "Katharsis", grupa literacka "Kamień", "Mimoza" i "Federacja", Klub Miłośnikow Muzyki Mechanicznej, zespół pieśni i tańca Zaścianek, Klub Przyjaźni Polsko - Indyjskiej, Klub Komputerowy, Chór Akademicki, Klub Tańca Towarzyskiego, Koło PTTK, Towarzystwo Radieestetów, Studencka Agencja Fotograficzna, galeria Limes, sekcja plastyczna, Klub Piosenki Turystycznej, sekcja teatralna , DKF Doza, kino SODK, Night Club - Studio 9, grupa tańca nowoczesnego , sekcja organizacyjna, sekcja finansowa, sekcja imprez wyjazdowych, czytelnia prasy, radiowęzeł, disco party, kino filmów specjalnych, wieczory filmowe, SODK prezentuje, grupa MacJaMa, zespół instrumentalno - wokalny "Nabis", "Masa 80", "Scarlet", grupa muzyczna LIMES BEND oraz Iwona i Jurek Kobylińscy, Andrzej Janas, Wojciech Nasiłowski, Sławomir "Agis" Żukowski, Stefan Wysokiński, Jarosław Sokołow, Leszek Karol Izdebski, Sławomir Kordaczuk, Jacek Kraiński, Laura Melnik, Eugenisz Kasjanowicz, Maria Kryńska, Krzysztof Rogalski, Kazimierz Estkowski , Grzegorz Muzylak, Zbigniew Rybak, Maciej Turkowski, Zbigniew Panek, Janusz Dmowski, Zenon Wasak, Stanisław Celiński, Iwona Pokora i wielu innych.

SODK LIMES był inicjatorem kilku imprez o charakterze regionalnym i ogólnopolskim:
Jackonalia, Jazz Standard's Festiwal, Siedleckie Dni teatru, Konkurs Literacki dla Twórców Podlaskich, giełdy piosenki, Dziecięca Wiosna teatralna oraz Spotkania Literackie. W studenckim Ośrodku Działań Kulturalnych LIMES w ramach cyklu prezentacji i spotkań z ciekawymi ludźmi gościliśmy m.in. Krzysztofa Zanussiego, Zofię Kucówną, Józefa Szajnę, Lidię Zamkow, Leszka Herdegena, Zbigniewa Zapasiewicza, Halinę Mikołajską, Ryszardę Hanin, Wojciecha Siemiona, Tadeusza Drozdę, Jana Pietrzaka, Andrzeja Rosiewicza, Jacka Kaczmarskiego z zespołem, Przemysława Gintrowskiego, Jacka Weisa, Olgierda Łukasiewicza , Magdę Umer, Daniela Olbrychskiego, Dorotę Stalińską, Maję Komorowską , Marylę Rodowicz, Krzysztofa Daukszewicza, Jonasza Koftę, Andrzeja Kopiczyńskiego, Jerzego Zelnika, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Andrzeja Zauchę z zespołem, Leszka Długosza, Marka Grechutę, Elżbietę Adamiak a także czołowe zespoły muzyczne, teatralne i kabaretowe: Kasa Chorych , Maanam, Budka Suflera, Bajm, Kult, Lombard, Kombi, Wawele, Skaldowie, Teatr Stu, Teatr Atenum, Kabaret "Potem", kabaret "Koń Polski", kabaret "OTTO".

Zakres działalności i aktywne uczestnictwo w tworzeniu kultury sprawiły, że działalność kulturalna siedleckiej uczelni spotkała się z uznaniem na arenie ogólnopolskiej.

W 1980 roku SODK LIMES otrzymał trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Klubów Studenckich o nagrodę "Czerwonej Róży", o którą walczyło 240 klubów. W 1988 roku prezydent miasta Siedlce i Miejska Rada Narodowa przyznał Studenckiemu Ośrodkowi Działań Kulturalnych LIMES Nagrodę Miasta Siedlce za wzbogacanie oferty kulturalnej miasta. Ponadto SODK LIMES otrzymał kilka nagród i dyplomów rektora, wojewody siedleckiego i prezydenta Siedlec a zespoły artystyczne SODK LIMES uczestniczyły w przeglądach ogólnopolskich.

Na uwagę zasługuje też stwierdzenie zawarte w porozumieniu pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Siedlcach i Wyższą Szkołą Rolniczo Pedagogiczną z dnia 17.06.1985: "(...) działanie kulturalne szkoły, a zwłaszcza studencki ruch kulturalny oparty o SODK LIMES stanowią istotną część działalności kulturalnej w województwie (...)".

W 1997 roku z okazji XX lecia SODK LIMES otrzymał dyplom i medal wojewody siedleckiego, oraz dyplom Sejmiku Samorządowego województwa siedleckiego i prezydenta miasta Siedlce.

Warto zaznaczyć, że wielu działaczy i twórców kultury, absolwentów naszej Uczelni działających w SODK LIMES pracuje obecnie na kierowniczych stanowiskach w domach kultury, muzeach, bibliotekach, teatrach, a niektórzy kontynuują rozpoczętą pracę artystyczną prowadząc zespoły taneczne (Iwona Orzełowska, Joanna Woszczyńska), grupy muzyczne (Iwona i Jurek Kobylińscy) czy zespoły teatralne, Andrzej Meżerycki i wyreżyserował i poprowadził w 1998 benefis Marka Grechuty w Sali Kongresowej w Warszawie.


Kultura studencka i Uczelniany Ośrodek Kultury w latach 2000 - 2008

Na początku tych rozważań chciałbym zwrócić uwagę na procesy jakie zachodziły w ostatnich latach w studenckim roku kulturalnym. Przemiany społeczno gospodarcze w kraju dotknęły szczególnie studencką działalność kulturalną. Zabrakło pieniędzy na prowadzenie zespołów artystycznych. Kluby studenckie były likwidowane lub zamienione na bary z dyskoteką. Zabrakło więc miejsca na autentyczną działalność artystyczną w wielu środowiskach studenckich. Często mówią o tym przyjeżdżający do nas artyści i animatorzy kultury z różnych środowisk studenckich. Ogromny dorobek, tradycja i rola jaką odgrywał Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych LIMES w mieście, a także przyjazna dla kultury studenckiej polityka władz Uczelni stworzyły w Siedlcach dobrą atmosferę i warunki dla studenckiej działalności kulturalnej w tym także autorskiej działalności artystycznej. W swojej bogatej, prawie 30- letniej tradycji Uczelniany Ośrodek Kultury LIMES wpisał się na trwałe w pejzaż kulturalny miasta i regionu. Znany jest też w środowiskach uczelnianych i twórczych całego kraju. Stąd wywodzi się wielu wybitnych działaczy, twórców i animatorów kultury. Wystarczy wymienić tylko kilka znanych siedlczanom nazwisk: Andrzej Meżerycki, Eugeniusz Kasjanowicz, Tomasz Hapunowicz, Iwona Orzełowska, Joanna Woszczyńska, Iwona i Jurek Kobylińscy, Maciej Turkowski, Magda Sójka.

Goc Trietiakow
Kierownik UOK
mgr Tadeusz Goc
prof. Aleksy Tretiakow
koncert "Wieczór rosyjski"
Parkhomenko Sójka
Helena Parkhomenko
koncert "Wieczór rosyjski"
Magda Sójka laureatka
Studenckiego Festiwalu Piosenki
Kraków 2003


W tym artykule chciałbym zawrzeć rozważania na temat studenckiej działalności kulturalnej w Uczelni w ostatnich pięciu latach, kiedy to studia kończy kolejne pokolenie studentów. Ostatnie pięć lat to okres szczególnej aktywności artystycznej studentów AP. Powstaje teatr studencki oraz kabaret. Coraz więcej studentów uczestniczy w pracach klubu literackiego i grupy literackiej a także autorskich wieczorach poezji. W ramach Siedleckiej Piwnicy twórcy studenccy mają możliwość prezentacji własnego dorobku artystycznego. Mamy tez dwie imprezy ogólnopolskie, które zyskały sobie duże uznanie w środowiskach twórczych w kraju: Ogólnopolski Konkurs Literacki i Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej - Wiosenna Giełda Piosenki.

Najważniejszym celem jaki postawiliśmy sobie w ostatnich latach w Uczelnianym Ośrodku Kultury jest promowanie własnej, autorskiej działalności artystycznej środowiska studenckiego Akademii Podlaskiej. Zaowocowało to odkryciem wielu talentów poetyckich, muzycznych, plastycznych oraz wzrostem aktywności studentów w kształtowaniu programu imprez kulturalnych. Do największych sukcesów tej działalności zaliczyć możemy m.in. bardzo dobre występy naszych artystów w finałach Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Piosenki. W roku 2000 najlepszym wykonawcą festiwalu był Tomasz Hapunowicz, a w 2004 roku laureatką (V nagroda) tego festiwalu zostaje Magdalena Sójka.

Kultura studencka i Uczelniany Ośrodek Kultury w latach 2000 - 2008

Działalność kulturalna w Uczelnianym Ośrodku Kultury opiera się na pracy społecznej studentów, pracowników i osób, które zgłaszają chęć do pracy w określonych formach działalności. Ważną rolę w tym zakresie pełni Rada Programowo- Organizacyjna, która poprzez kierowników poszczególnych sekcji kształtuje określone formy i zakres działalności UOK. Uczelniany Ośrodek Kultury prowadzi obecnie kilkanaście stałych form działalności. Należą do nich:

 • Wiosenna Giełda Piosenki, której celem jest promowanie wykonawców studenckich oraz twórców amatorów z Siedlec i województwa. Od 1997 roku Wiosenna Giełda Piosenki kwalifikuje wykonawców do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
 • Jesienna Giełda Piosenki - prezentacja i promocja młodych talentów.
 • Klub Literacki współpracuje z Siedlecką Grupą Literacką Witraż Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubem Literackim Ogród CK i S. Jest to forma prezentacji literackich, spotkań i dyskusji środowiska literackiego studentów z miasta i regionu.
 • Autorskie wieczory poezji studentów AP.
 • Konkurs Literacki pod patronem Prezydenta Miasta Siedlce. Organizowany jest od 1977 roku i ma zasięg ogólnopolski. Nagrodzone i wyróżnione prace publikowane są w po konkursowym wydawnictwie zwanym Zbiorek utworów laureatów. Od 1997 roku wprowadzona została do regulaminu konkursu kategoria Student.
 • Wieczory filmowe KN Polonistów
 • Klub Miłośników Teatru organizuje wyjazdy do teatrów w kraju i zagranicą oraz tematyczne spotkania dyskusyjne. W działalności Klubu uczestniczy około 300 osób, wyjazdy do teatru organizowane są średnio 4 razy w miesiącu.
 • Ośrodek Działań Teatralnych prowadzi pracę związaną z przygotowaniem studentów do pracy w teatrze studenckim oraz realizacją konkretnego spektaklu teatralnego. Ośrodek Działań Teatralnych to wspólne przedsięwzięcie Uczelnianego Ośrodka Kultury oraz Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego. Opiekę merytoryczną sprawuje Sylwia Flis.
 • Jackonalia organizowane wspólnie z Samorządem Studenckim AP. Jackonalia to święto kultury studentów AP i festiwal twórczości studenckiej, a także prezentacja wybranych twórców i zespołów spoza środowiska studenckiego uczelni. Jackonalia aktywizują znaczną część środowiska studenckiego wokół realizacji zadań organizacyjnych i artystycznych, spełniają jednocześnie dużą rolę integracyjną w tym środowisku. Kształtują także wizerunek uczelni w środowisku miasta i regionu.
 • Galeria LIMES prezentuje grafikę, fotografię, malarstwo i plakat.
 • KONCERTY fortepianowe, które prezentują dorobek artystyczny młodych muzyków i upowszechniają muzykę poważną w środowisku uczelni i miasta.
 • Studencki Teatr powstał w roku akademickim 98/99. Pierwsza premiera odbyła się w maju 1999 roku. Pracę warsztatowo reżyserską na początku prowadziła Iwona Nowosielska (Studencki Teatr Składany), obecnie teatr prowadzi Sylwia Flis - aktorka Teatru Wierszalin.
 • Koncerty amatorskich zespołów rockowych.
 • Uczelniane czasopismo studenckie KURYER Akademii Podlaskiej powstało z inicjatywy grupy studentów WSRP w grudniu 1998 roku.
 • Siedlecka Piwnica.
 • Wieczory rosyjskie.


W ramach Klubu Literackiego organizowane są autorskie spotkania studentów i poetów siedleckich. Swoją twórczość zaprezentowali m.in.: Justyna Kamińska, Ewelina Krzymowska, Gertruda Banachowicz, Monika Baranowska, Anna Nowatcińska, Agnieszka Nowatcińska, Monika Garbarczyk, Marcin Dalczyński, Anna Kasjaniuk, Anna Sułek, Topasz Krupski, Eliza Zadrożna, Michał Wilk, Aneta Juchimiuk, Magdalena Przywoźna Justyna Duszyńska, Dawid Półrolniczak, Adam Filipczyński, Karol Jakoniuk, Eugeniusz Kasjanowicz, Grzegorz Muzylak, Katarzyna Kołodziejczyk. Kinga Kiryluk, Michał Majuch, Edyta Litwiniuk, Kaja Łuczak.

SDM Closterceller
Zespół Stare Dobre Małżeństwo koncert Zespół Closterceller
Tulipan Salach
koncert Zespół Czerwony Tulipan Tomasz Salach
Ptasińska Publiczność
Agnieszka Ptasińska założycielka grupy literackiej Klubowa publiczność
Karpiuk Chodowiacy
koncert Małgorzata Karpiuk ( finalistka Idola ) Grupa studencka Zespołu ChodowiacyOgólnopolski Konkurs Literacki SODK Limes stał się jednym z najważniejszych i najbardziej renomowanych konkursów w kraju. Konkurs ten objął swoim patronatem Prezydent miasta Siedlce. Poetów, także zagranicznych, przyciąga wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny konkursu, uwieńczony obszernym zbiorkiem utworów laureatów ze spisem uczestników. Finałem konkursu jest biesiada poetycka, gdzie w formie teatralnej w wykonaniu Teatru Studenckiego prezentowane są nagrodzone i wyróżnione utwory. W ramach imprezy finałowej organizowane są także warsztaty literackie z prezentacjami wierszy uczestników konkursu i publiczności oraz koncert poezji śpiewanej.

W roku 2000 powstaje grupa literacka Eratio oraz nowa forma prezentacji literackich Zimowe Spotkania z Poezją zainicjowane i prowadzone przez Dominika Wypycha. A w 2003 roku Agnieszka Ptasińska tworzy nową grupę literacka, Grupę Literacką Agnieszki Ptasińskiej, proponując wiele oryginalnych autorskich spotkań poetyckich oraz akademickie kolos talk show, w którym wzięli udział studenci i pracownicy AP: Magdalena Mazurek, Andrzej Gomułka, Tadeusz Goc i Adam Bobryk. W maju 2004 roku odbyła się promocja wydanego przez Uczelniany Ośrodek Kultury zbiorku poezji Agnieszki Ptasińskiej "Dobrze, że jesteś" jak zwykle w ciekawej i nowatorskiej formie do której oprawę muzyczna i plastyczna przygotował Arkadiusz Kuszewski .

Teatr studencki prowadzi obecnie Sylwia Flis, aktorka Teatru Wierszalin. Najnowsza premiera "Folwark zwierzęcy" G. Orwella w reżyserii S. Flis spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska studenckiego i mieszkańców Siedlec. Ciekawym spektaklem był też spektakl "Sympozjon czyli wszystko jest snem wariata” na podstawie tekstów K.I. Gałczyńskiego wg scenariusz i reżyserii Iwony Nowosielskiej oraz Anioł i Gwiazda wg H. Kaisara w reżyserii Sylwii Flis.

Siedlecka Piwnica prowadzona jest od 2001 roku przez Tomasza Hapunowicza. Skupiła najlepszych wykonawców z różnych środowisk artystycznych i stała się inspiracją twórczą i ciekawą comiesięczna ofertą programową Ośrodka. Najczęściej w ramach Piwnicy występowali studenci: Iza Oskroba ,Tomasz Salach, Maciej Turkowski z zespołami Pospieszni i Stokrotki, Tomasz Krupski, Wojtek Urban, Paweł Donten. Magda Sójka, Paweł Skolimowski, Marek Stańczak, Ariel Drabarek, Tomasz Sawczuk Milena Madziar, a także pracownicy uczelni i goście: Lesław Szczerba, Aleksy Trieciakow, Tadeusz Goc, Piotr Rogucki, Marek Andrzejewski, Jan Kondrak, Bartek Kalinowski, Jerzy Filar, Klementyna Umer, Lubelska Federacja Bardów.

W Galerii Studenckiej prezentowaliśmy przede wszystkim twórców studenckich: Sylwia Czarnocka, Piotr Zaleszczyk, Agnieszka Jaroszyńska, Magdalena Bielecka, Marek Zubik, Monika Maziarz, Monika Brociek, Beata Postawa, Maciej Zagórewicz, Emilia Augustynowicz, Małgorzata Sikorska, ale także renomowanych twórców z naszego miasta: Halina Budziszewska i Antoni Wróblewski.

Wiosenna Giełda Piosenki od 2000 roku otrzymała nominację biura Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie do organizowania środowiskowych eliminacji do finału tego festiwalu. Od 2004 roku zmieniliśmy formułę giełdy, rozszerzając ją na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej. O wysokim poziomie giełdy świadczy fakt, że w ciągu pięciu lat mieliśmy już dwoje laureatów festiwalu Tomasza Hapunowicza i Magdę Sójkę.

W roku 1998 z inicjatywy studentki Małgorzaty Grali powstaje gazeta studencka Kuryer Akademii Podlaskiej. Jest to miejsce gdzie studenci i pracownicy uczelni mogą poprzez nadesłane artykuły wyrażać swoje opinie i poglądy, a na stronach rektorskich redagowanych przez Adama Bobryka zamieszczane są najważniejsze informacje o bieżącym funkcjonowaniu Uczelni. W latach 1998-2008 wydano 52 numery tej gazety.

Bardzo ważna rolę integrującą środowisko uczelniane z mieszkańcami miasta i regionu jest Klub Miłośników Teatru organizujący wyjazdy na najciekawsze spektakle teatralne w kraju i za granicą.

W ostatnim czasie kluby Uczelnianego Ośrodka Kultury stały się autentycznym warsztatem pracy twórczej dla studentów pedagogiki kulturalno - oświatowej i filologii polskiej. W ramach praktyk studenckich pod kierunkiem dr Małgorzaty Chomać studenci wzbogacają ofertę kulturalna Ośrodka. Indywidualne praktyk studentów wspierają działalność organizacyjną i techniczną a także promocyjną UOK w Uczelni i środowisku. W ramach tego programu studenci przygotowali musical "To właśnie miłość", zorganizowali wystawę malarstwa i fotografii. Powstał też kabaret studencki KOKOKO, który kilkakrotnie występował na imprezach uczelnianych a także w Miejskim Ośrodku Kultury dla mieszkańców Siedlec. W ramach tego samego programu trzeci rok k.o. przygotował pokazy teatralne pod kierunkiem Sylwii Garuckiej. Inne ciekawe inicjatywy środowiska studenckiego to Grupa Tańca Współczesnego, Studencka Szansa na Sukces, Wszechnica Akademicka. W ramach wszechnicy odbyły się m.in. spotkania z pracownikami Akademii. Profesor Antoni Chojnacki przygotował prelekcję na temat "Unia Europejska a kultura" a profesor Lesław Szczerba poprowadził spotkanie na temat "Trzy kolory".

Ważnym zadaniem jakie stawiamy sobie w naszej działalności jest promocja. Podstawą działalności promocyjnej jest współpraca z mediami oraz ośrodkami i instytucjami kultury. Tu szczególne miejsce prasa lokalna, Telewizja Siedlce i Katolickie Radio Podlasie, które bardzo często obejmuje imprezy UOK patronatem medialnym.

Nie mniej ważnym elementem działalności UOK jest współpraca ze środowiskiem, instytucjami i ośrodkami kultury oraz ze stowarzyszeniami. W ramach umowy pomiędzy Akademią Podlaska i Centrum Kultury i Sztuki działa grupa studencka zespołu Chodowiacy.


UOK uczestniczył też w organizowanym przez Związek Polskich Autorów i Kompozytorów i Centrum Kultury i Sztuki Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Malwy. UOK jest też współorganizatorem wspomnianego już Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Uczestniczymy także wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach w organizacji imprez na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Najważniejszym zadaniem UOK na przyszłość będzie stworzenie jak najlepszych warunków do rozwijania i prezentowania autorskiej działalności studentów oraz promocja studenckiego dorobku artystycznego w uczelni i środowisku.

W Uczelnianym Ośrodku Kultury pracują:

mgr Jacek Drążkiewicz - p.o. kierownika
mgr Tadeusz Goc - główny specjalista ds. kultury
Bogumiła Grochowska -
księgowość
mgr Karol Zaczkiewicz -
akustyk
mgr Sylwia Flis -
instruktor teatru
mgr Tomasz Salach –
klub piosenki

Uczelniany Ośrodek Kultury jest otwarty na wszelkie inicjatywy studentów oraz mieszkańców naszego miasta. Zapraszamy do czynnego udziału we wszystkich formach naszej działalności.