Akt prawny Plik
Ustawa z dnia 30 października 2017 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183)
Plik PDF
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595)
Plik PDF
Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
(M.P. z dnia 12 grudnia 2005 r.)
Plik PDF
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)
Plik PDF
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
Plik PDF
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 - j.t.)
Plik PDF
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1533)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 838)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
(Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1521)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
(Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1445)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1232)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta
(Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1187)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
(Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
(Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopniadoktora habilitowanego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1165)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. z 2012 r. poz. 131)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich
(Dz. U. z 2012 r., poz. 179)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki
(Dz. U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 897)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
(Dz.U.2016.2063 z dnia 2016.12.19)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1219)
Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
(Dz.U. z 2007 r. Nr 139, poz. 978)
Plik PDF
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565)
Plik PDF

Akty prawne Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Akt prawny Plik
USTAWA z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej   Plik PDF
Statut Uczelni   WWW
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   Plik PDF
- załącznik 1: schemat organizacyjny UPH   Plik PDF
- załącznik 2: wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych UPH   Plik PDF
- załącznik 3: wykaz jednostek ogólnouczelnianych UPH ich podporządkowanie   Plik PDF
- załącznik 4: wykaz jednostek międzywydziałowych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF
- załącznik 5: wykaz jednostek pozawydziałowych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF
- załącznik 6: wykaz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez prorektorów   Plik PDF
- załącznik 7: schemat struktury organizacyjnej administracji UPH   Plik PDF
- załącznik 8: wykaz jednostek organizacyjnych administracji UPH   Plik PDF
- załącznik 9: zakres działania jednostek organizacyjnych administracji   Plik PDF
Regulamin pracy   Plik PDF
- załącznik 1: ewidencja wyjść w celach osobistych
  Plik PDF
- załącznik 2: ewidencja wyjść w celach służbowych
  Plik PDF
- załącznik 3: wniosek/decyzja dot. udzielenia  czasu wolnego  w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych   Plik PDF
- załącznik 4: ewidencja czasu pracy w godzinach nadliczbowych   Plik PDF
Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi   Plik PDF
Regulamin studiów   Plik PDF
Regulamin Akademickiej Sieci Komputerowej   Plik PDF
Uchwały Senatu i Zarządzenia Rektora   WWW
Instrukcja archiwalna   Plik PDF
- załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 2 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych pracownika) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej (załącznik do spisu zdawczo-odbiorczego) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 4 do instrukcji archiwalnej (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 5 do instrukcji archiwalnej (karta udostępnienia akt) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 6 do instrukcji archiwalnej (karta zastępcza) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej <aktowej> przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej <technicznej> przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej (protokół dokumentacji niearchiwalnej) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej (wzór okładki teczki akt) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 11 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt studenckich) Plik DOC Plik PDF
Instrukcja kancelaryjna   Plik PDF
- załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej (symbole komórek organizacyjnych administracji)   Plik PDF
- załącznik nr 2 do instrukcji kancelaryjnej (symbole jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych
i pozawydziałowych)
  Plik PDF
- załącznik nr 3 do instrukcji kancelaryjnej (wzory pieczątek wpływu)   Plik PDF
- załącznik nr 4 do instrukcji kancelaryjnej (spis spraw) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 5 do instrukcji kancelaryjnej (wykaz dokumentów dotyczących nadania stopnia naukowego doktora) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 6 do instrukcji kancelaryjnej (wykaz dokumentów dotyczących nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 7 do instrukcji kancelaryjnej (wykaz dokumentów dotyczących nadania tytułu naukowego profesora) Plik DOC Plik PDF
Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji   Plik PDF
- załącznik nr 1 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (deklaracja o przyjęciu pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 2 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (oświadczenie o przedstawieniu komisji spisowej wszystkich składników majątkowych) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 3 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (upoważnienie dla członków zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 4 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (oświadczenie o przekazaniu wszystkich dowodów przychodów i rozchodów do Działu Finansowo-Księgowego) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 5 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (arkusz spisu z natury)   Plik PDF
- załącznik nr 6 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (zestawienie zbiorcze spisów z natury)   Plik PDF
- załącznik nr 7 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (arkusz spisu z natury generowanego przez program SKK Inwentaryzator)   Plik PDF
- załącznik nr 8 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (rewers - zgoda użyczenia) Plik DOC Plik PDF
Jednolity rzeczowy wykaz akt   Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.