Akt prawny Plik
Uchwały Rady Uczelni, Uchwały Senatu i Zarządzenia Rektora  WWW
Statut Uczelni  WWW
USTAWA z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej   Plik PDF
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   Plik PDF
- załącznik 1: Schemat Organizacyjny UPH   Plik PDF
- załącznik 2: Wykaz wydziałów   Plik PDF
- załącznik 2a: Schemat organizacyjny Wydziału Nauk Humanistycznych   Plik PDF
- załącznik 2b: Schemat organizacyjny Wydziału Nauk Społecznych   Plik PDF
- załącznik 2c: Schemat organizacyjny Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach   Plik PDF
- załącznik 2d: Schemat organizacyjny Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych   Plik PDF
- załącznik 2e: Schemat organizacyjny Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu   Plik PDF
- załącznik 3: Wykaz jednostek ogólnouczelnianych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF
- załącznik 4: Wykaz jednostek międzywydziałowych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF
- załącznik 5: Wykaz jednostek pozawydziałowych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF
- załącznik 6: Wykaz innych jednostek organizacyjnych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF
Regulamin pracy   Plik PDF
Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach     Plik PDF
Regulamin studiów   Plik PDF
Regulamin Akademickiej Sieci Komputerowej   Plik PDF
Instrukcja archiwalna   Plik PDF
- załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 2 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych pracownika) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej (załącznik do spisu zdawczo-odbiorczego) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 4 do instrukcji archiwalnej (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 5 do instrukcji archiwalnej (karta udostępnienia akt) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 6 do instrukcji archiwalnej (karta zastępcza) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej <aktowej> przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej <technicznej> przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej (protokół dokumentacji niearchiwalnej) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej (wzór okładki teczki akt) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 11 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt studenckich) Plik DOC Plik PDF
Instrukcja kancelaryjna   Plik PDF
- załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej (symbole komórek organizacyjnych administracji)   Plik PDF
- załącznik nr 2 do instrukcji kancelaryjnej (symbole jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych
i pozawydziałowych)
  Plik PDF
- załącznik nr 3 do instrukcji kancelaryjnej (wzory pieczątek wpływu)   Plik PDF
- załącznik nr 4 do instrukcji kancelaryjnej (spis spraw) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 5 do instrukcji kancelaryjnej (wykaz dokumentów dotyczących nadania stopnia naukowego doktora) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 6 do instrukcji kancelaryjnej (wykaz dokumentów dotyczących nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 7 do instrukcji kancelaryjnej (wykaz dokumentów dotyczących nadania tytułu naukowego profesora) Plik DOC Plik PDF
Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji   Plik PDF
- załącznik nr 1 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (deklaracja o przyjęciu pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 2 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (oświadczenie o przedstawieniu komisji spisowej wszystkich składników majątkowych) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 3 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (upoważnienie dla członków zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 4 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (oświadczenie o przekazaniu wszystkich dowodów przychodów i rozchodów do Działu Finansowo-Księgowego) Plik DOC Plik PDF
- załącznik nr 5 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (arkusz spisu z natury)   Plik PDF
- załącznik nr 6 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (zestawienie zbiorcze spisów z natury)   Plik PDF
- załącznik nr 7 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (arkusz spisu z natury generowanego przez program SKK Inwentaryzator)   Plik PDF
- załącznik nr 8 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (rewers - zgoda użyczenia) Plik DOC Plik PDF
Jednolity rzeczowy wykaz akt   Plik PDF

Zarządzenia Kanclerza
   
- nr 5/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie funkcjonowania poczty wewnętrznej w UPH   Plik PDF
- nr 14/2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych zasad pobierania i oddawania kluczy do pomieszczeń jednostek organizacyjnych UPH   Plik PDF
- nr 8/2017 z dnia 17.08.2017 r. zmieniające Zarządzenie Kanclerza Nr 40/2014 z dnia 23.05.2014 r. w sprawie określenia podstawowych zasad dotyczących zarządzania majątkiem UPH   Plik PDF
- nr 6/2017 z dnia 16.08.2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania komisji inwentaryzacyjnych   Plik PDF
- nr 3/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przypadku usiłowania włamania lub kradzieży na terenie obiektów UPH położonych przy ul. Bema 1 w Siedlcach   Plik PDF
- nr 11/2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad rejestrowania, przechowywania i przekazywania do Archiwum Uniwersytetu książek ewidencji pobieranych kluczy oraz książek dyżurów na portierni   Plik PDF
- nr 40/2014 z dnia 23.05.2014 r. w sprawie określenia podstawowych zasad dotyczących zarządzania majątkiem UPH   Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.