DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny
Uchwały Rady Uczelni, Uchwały Senatu i Zarządzenia Rektora  WWW
Statut Uczelni  WWW
USTAWA z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej   Plik PDF  
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   Plik PDF  
- załącznik 1: Schemat Organizacyjny UPH   Plik PDF  
- załącznik 2: Wykaz wydziałów   Plik PDF  
- załącznik 2a: Schemat organizacyjny Wydziału Nauk Humanistycznych   Plik PDF  
- załącznik 2b: Schemat organizacyjny Wydziału Nauk Społecznych   Plik PDF  
- załącznik 2c: Schemat organizacyjny Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach   Plik PDF  
- załącznik 2d: Schemat organizacyjny Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych   Plik PDF  
- załącznik 2e: Schemat organizacyjny Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu   Plik PDF  
- załącznik 3: Wykaz jednostek ogólnouczelnianych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF  
- załącznik 4: Wykaz jednostek międzywydziałowych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF  
- załącznik 5: Wykaz jednostek pozawydziałowych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF  
- załącznik 6: Wykaz innych jednostek organizacyjnych UPH oraz ich podporządkowanie   Plik PDF  
Regulamin pracy   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach     Plik PDF  
Regulamin studiów   Plik PDF  
Regulamin Akademickiej Sieci Komputerowej   Plik PDF  
Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji   Plik PDF  
- załącznik nr 1 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (deklaracja o przyjęciu pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 2 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (oświadczenie o przedstawieniu komisji spisowej wszystkich składników majątkowych) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 3 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (upoważnienie dla członków zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 4 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (oświadczenie o przekazaniu wszystkich dowodów przychodów i rozchodów do Działu Finansowo-Księgowego) Plik DOC Plik PDF  
- załącznik nr 5 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (arkusz spisu z natury)   Plik PDF  
- załącznik nr 6 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (zestawienie zbiorcze spisów z natury)   Plik PDF  
- załącznik nr 7 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (arkusz spisu z natury generowanego przez program SKK Inwentaryzator)   Plik PDF  
- załącznik nr 8 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (rewers - zgoda użyczenia) Plik DOC Plik PDF  
Symbole jednostek organizacyjnych i organów UPH   Plik PDF  
Instrukcja kancelaryjna (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF  
- załącznik do instrukcji kancelaryjnej (spis spraw)   Plik DOC  
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF  
Instrukcja archiwalna (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.)   Plik PDF  
- załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej (wzór okładki teczki akt)   Plik DOC  
- załącznik nr 2 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy)   Plik DOC  
- załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych)   Plik DOC  
- załącznik nr 4 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt studenckich)   Plik DOC  
- załącznik nr 5 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy informatycznych nośników danych)   Plik DOC  
- załącznik nr 6 do instrukcji archiwalnej (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych)   Plik DOC  
- załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej (karta udostępnienia dokumentacji)   Plik DOC  
- załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej (karta zastępcza dokumentacji)   Plik DOC  
- załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej (wniosek o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej)   Plik DOC  
- załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu)   Plik DOC  
- załącznik nr 11 do instrukcji archiwalnej (protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania)   Plik DOC  
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.