Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny internetowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak wyraźnego fokusu po umieszczeniu kursora na elemencie aktywnym, dotyczy to większości elementów aktywnych na tej stronie,
  • błąd kontrastu w kalendarzu przycisku odznaczającego aktualny dzień miesiąca,
  • brak znaczników ARIA ułatwiające komunikację na stronie wykorzystywanych w czytnikach ekranowych,
  • nie wszystkie dokumenty (załączniki) w formacie PDF są dostępne dla czytników ekranowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem dr. Piotrem Świtalskim, e-mail: , tel.: +48 25 643 19 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Opis dostępności architektonicznej budynków
Budynek, adresInformacja o dostępności
Pałac Ogińskich
ul. Konarskiego 2,
08-110 Siedlce
Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku można dostać się przez bezprogowe drzwi od strony dziedzińca głównego. Na wszystkie kondygnacje można dostać się przy pomocy platformy dla osób niepełnosprawnych wyposażonej w oznaczenia w języku Braille’a. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na dziedzińcu głównym, znajduje się jedno oznaczone miejsce przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnościami.
Budynki przy ul. Prusa 14,
08-110 Siedlce
(siedziba Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Wydzialu Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu)
Budynki połączone klatką schodową i windą.
Są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynków można dostać się przez drzwi od strony parkingu, a potem za pomocą windy (z oznaczeniami w języku Braille’a. w kabinie) na wszystkie kondygnacje poza piwnicą. Ponadto jest wejście z pochylnią do budynku Instytutu Nauk Biologicznych od strony ulicy. Do dziekanatu prowadzą drzwi poprzedzone pochylnią dla wózków od strony parkingu.
Na parterze, I, II i III piętrze budynku Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach znajdują się łącznie 4 toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Podobnie w połączonym z nim budynku Instytutu Nauk Biologicznych również znajdują się 4 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, po jednej na każdej kondygnacji. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków, na parkingach, znajduje się łącznie 5 miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
przy ul. 3 Maja 54,
08-110 Siedlce
(Instytut Nauk Chemicznych, Instytut Matematyki, Instytut Informatyki)
Budynki połączone.
Budynki dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynków można dostać się przez dwoje bezprogowych drzwi automatycznych – jedne drzwi od strony parkingu i jedne drzwi od strony ulicy. Na wszystkie kondygnacje można dostać się przy pomocy 3 wind, wyposażonych w napisy w języku Braille’a. W budynkach można dostać się też przy pomocy jednego podnośnika schodowego z poziomu ulicy na parter.
Na parterze są zlokalizowane 3 łazienki dla niepełnosprawnych, na I, III i III piętrze po dwie (łącznie 9).
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku na parkingu, znajdują się 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 3 Maja 54,
08-110 Siedlce
Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku można dostać się przez bezprogowe drzwi automatyczne, do których prowadzi podjazd dla wózków. Na wszystkie kondygnacje można dostać się za pomocą windy dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek Instytutu Informatyki, ul. Sienkiewicza 51, 08-110 Siedlce Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 1)
Budynek przy ul. Żytniej 39,
08-110 Siedlce (Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Humanistycznych)
Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku można dostać się przez bezprogowe drzwi automatyczne (2 szt.).
Na wszystkie kondygnacje można dostać się przy pomocy dwóch wind głośnomówiących z oznaczeniami w języku Braille’a.
Na parterze znajdują się 2 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, na pozostałych kondygnacjach po jednej (łącznie 5). W budynku znajdują się także tablice ze schematem budynku z oznaczeniami w języku Braille’a. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na parkingu od strony ulicy Żytniej, znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnościami.
Biblioteka Główna
ul. Popiełuszki 9,
08-110 Siedlce
Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością. 2)
Do budynku można dostać się przez bezprogowe drzwi automatyczne, do których prowadzi podjazd dla wózków. Na wszystkie kondygnacje można dostać się przy pomocy dwóch wind (w tym 1 w części budynku dostępnej tylko dla pracowników) z oznaczeniami w języku Braille’a.
Na każdej kondygnacji znajduje się 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (razem 3).
Ponadto w budynku w kilku salach zainstalowano pętle indukcyjne.
Na parkingu przy Bibliotece znajduje się 8 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
W Bibliotece Głównej funkcjonuje Czytelnia Zbiorów Specjalnych wyposażona w specjalistyczny sprzęt, wspomagający pracę czytelników z dysfunkcją wzroku.
Dom Studenta nr 1
ul. 3 Maja 49
08-110 Siedlce
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dom Studenta nr 2
ul. Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dom Studenta nr 3
ul. Bema 1
08-110 Siedlce
Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku można dostać się przez bezprogowe drzwi automatyczne od strony ulicy. Na wszystkie kondygnacje można dostać się przy pomocy windy. Na parterze znajdują się segmenty mieszkalne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnościami.
Budynek wyłączony z użytkowania.
Dom Studenta nr 4
ul. Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku można dostać się przez bezprogowe drzwi automatyczne od strony ulicy. Na wszystkie kondygnacje (poza niskim parterem) można dostać się przy pomocy windy. Tzw. niski parter dostępny jest przez zewnętrzne drzwi w poziomie terenu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z parkingu przy pobliskim budynku Biblioteki Głównej (8 miejsc). W budynku znajdują się segmenty przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Dom Studenta nr 5
ul. Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Szklarnia
ul. Wiszniewskiego 4 08-110 Siedlce
Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Ośrodek Jeździecki
ul. Kazimierzowska 3
08-110 Siedlce
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Obory
ul. Kazimierzowska 31
08-110 Siedlce
Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Budynki Rolniczej Stacji Doświadczalnej
08-111 Zawady
Gmina Zbuczyn
Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Ośrodek Wypoczynkowy w Ogonkach
ul. Sztynorcka 5
11-600 Ogonki
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

1) budynek będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI"
2) Biuro Centrum Kształcenie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami mieszczące się w budynku Biblioteki Głównej deklaruje dostępność architektoniczną. Biuro mieści się na I piętrze  pok. 136 (dyr.CKiRON), pok. 137 (konsultanci ds. osób niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego).


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępny jest tłumacz języka migowego Pani mgr Anna Siliwoniuk (Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami). Numer kontaktowy: +48 25 643 17 39 lub +48 503 100 593. Adres e-mail: .

Dodatkowo istnieje zespół wspierający osoby ze szczególnymi potrzebami. Informacje kontaktowe dostępne są pod adresem: http://www.bip.uph.edu.pl/29467,29516/29516/

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.