logo projekt eu
Projekt nr POIS.01.03.01-00-0094/17 pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach” 
realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0094/17-00 z dnia 6 września 2019r. w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku Instytutu Biologii Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zlokalizowanego w Siedlcach przy ul. Prusa 14.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane:

  • termomodernizacji ścian fundamentowych,
  • termomodernizacja ścian zewnętrznych,
  • termomodernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne),
  • wymiana grzejników i montaż zaworów termostatycznych,
  • wymiana źródeł światła na oprawy typu LED na korytarzach.
  • montaż licznika energii cieplnej w węźle cieplnym obsługującym budynki Wydziału Przyrodniczego.

Wartość projektu: 1 966 753,38zł

Termin realizacji: do dnia 30.09.2020r.

---

Szanowni Państwo, Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach.

Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: , a także poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Zdaniem Instytucji Zarządzającej powyższe rozwiązanie przyczyni sie do realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty, poprzez ułatwianie zgłaszania nieprawidłowości, mogących mieć negatywny wpływ na jego realizację.