Najnowszy etap rozwoju siedleckiej Alma Mater oficjalnie rozpoczął się 4 października 2010 r. To właśnie tego dnia zainaugurowano pierwszy rok akademicki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uroczystości przewodniczył ówczesny Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Antoni Jówko. Uświetnili ją swoją obecnością parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, goście z zaprzyjaźnionych uczelni krajowych  i zagranicznych. W wystąpieniu inauguracyjnym Jego Magnificencja Rektor prof. Antoni Jówko podziękował wszystkim, którzy swoimi działaniami wspierali rozwój uczelni i wnieśli wkład w powstanie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Immatrykulowani studenci odebrali pierwsze indeksy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. A pierwszy wykład inauguracyjny  w Uniwersytecie pod pt. „Ewolucja instytucji uniwersytetu w Polsce” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Woźnicki. W roku akademickim 2010/2011 na Uniwersytecie studiowało 10 300 studentów, a ofertę edukacyjną Uniwersytetu tworzyło 20 kierunków studiów I stopnia i 14 kierunków studiów II stopnia oraz około 30 studiów podyplomowych. Uniwersytet posiadał wówczas uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich w dwóch dyscyplinach naukowych: agronomii i zootechnice. Łącznie  na studiach doktoranckich w roku 2010/2011 studiowało 46 osób.
W związku ze zmianą nazwy Uczelni w trakcie Inauguracji roku akademickiego 2011/2012, 3 października 2011 r., nastąpiło uroczyste pożegnanie sztandaru Akademii Podlaskiej, który przez 10 lat godnie reprezentował Uczelnię. Nowy sztandar Uniwersytetu  z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu ufundowali:
- Anna i Stanisław Cieniuch – przedstawiciele Ages spółka jawna w Iganiach
- Zofia Żuk - prezes Łuksja sp. z o.o. w Łukowie, kanclerz Siedleckiej Loży BCC
- Andrzej Gajowniczek – prezes Real S.A. w Siedlcach
- Ireneusz Lichota – prezes Zentis Polska sp. z o.o.
- Mirosław Greluk - twórca i realizator spotkań artystyczno-towarzyskich i charytatywnych „Grelowisko”.
Przekazanie sztandaru rozpoczęło odczytanie aktu ufundowania oraz wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec. Nowy sztandar z rąk darczyńców przejął ówczesny Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Antoni Jówko.

W dniu 15 czerwca 2011 r. Senat UPH podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Hymnu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autorem muzyki i słów jest ks. prof. dr hab. Michał Szulik. Pierwszy raz hymn uczelni uroczyście zabrzmiał na zakończenie Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2011/2012.

W związku ze zmianą Uczelni niezbędne były również zmiany formalno-prawne. W dniu 14 grudnia 2011 r. Senat UPH uchwalił nowy Statut Uniwersytetu, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wyróżnienia dla pracowników Uniwersytetu
Wkład pracowników Uniwersytetu w działalność na rzec rozwoju regionu został wyróżniony przez Kapitułę Siedleckiego Towarzystwa Naukowego roku nagrodą Złoty Jacek, przyznawaną za wybitne osiągnięcia badawcze, wybitne dzieło naukowe lub popularnonaukowe o Podlasiu, najlepszą pracę magisterską o Podlasiu i osiągnięcia z dziedziny kultury. W roku 2010 nagrodę Złoty Jacek odebrali:
• „Za działalność menedżerską na rzecz nauki” - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Antoni Jówko;
• „Za osiągnięcia artystyczne”: dr Tomasz Nowak;
• „Za osiągnięcia naukowe”: prof. dr hab. Zbigniew Lisowski;
• „Za działalność popularyzatorską nauki i kultury”: dr Ryszard Kowalski;
• „Za najlepszą pracę magisterską”: Agnieszka Grzegorczuk za pracę pt. „Obraz Siedlec w latach 1915-1939 we wspomnieniach i pamiętnikach”.
W roku 2011 pracownicy UPH zostali wyróżnieni nagrodami im. Ludomira Benedyktowicza. Przyznawane są one od 1987 r. osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju regionu. Nagrodę w dziedzinie naukowej i społeczno-kulturalnej, za pracę naukową, społeczno-dydaktyczną, w tym organizowanie Festiwalu Nauki i Sztuki odebrał dr Ryszard Kowalski.
W dziedzinie społeczno-kulturalnej za tworzenie i kreowanie kultury studenckiej nagrodzony został mgr Tadeusz Goc. W roku 2013 ponownie doceniony został pracownik Uniwersytetu. Wyróżnienie otrzymał dr Rafał Dmowski - historyk i regionalista.
Wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury pracowników osób od lat związanych z Uniwersytetem wyróżnione zostały także nagrodami Prezydenta Miasta Siedlce. "Wawrzyny Siedleckich" odebrali Tadeusz Goc, ks. prof. Michał Szulik i prof. Zbigniew Lisowski (2010) oraz Tomasz Nowak (2012).
Zaś prof. Tamara Zacharuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego otrzymała w roku 2013 prestiżową nagrodę Prezydenta miasta Siedlce „Aleksandrię” .

Nowe władze Uniwersytet

W dniu 21 marca 2012 r Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. dr hab. Tamarę Zacharuk na funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
Z wykształcenia jest pedagogiem. Z siedlecką uczelnią związana jest od początku swej pracy zawodowej. Tytuł magistra uzyskała w 1984 r. stopień doktora w 1991 r., natomiast doktora habilitowanego w 2007 r. Rektor elekt prof. dr hab. Tamara Zacharuk, pełniła też szereg funkcji  w strukturze Uczelni. Była m.in. Zastępcą Dyrektora Instytutu Pedagogiki, Prodziekanem  ds. Studenckich Wydziału Humanistycznego, Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju
oraz przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Rozwoju.
Kilka dni później, 28 marca 2012 r., Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało również wyboru prorektorów zaproponowanych przez rektor – elekt prof. dr hab. Tamarę Zacharuk. W kadencji  2012-2016 byli nimi dr hab. prof. UPH Barbara Gąsiorowska (ds. studenckich), prof. dr hab. Kazimierz Jankowski (ds. nauki) i dr hab. prof. UPH Zbigniew Karczmarzyk (ds. rozwoju). Pełnienie swych funkcji rozpoczęli z dniem 1 września 2013 r.
Rok wcześniej, 1 września 2011 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Stanowisko odchodzącego na emeryturę, wieloletniego Kanclerza Uczelni mgr Andrzeja Tarasiuka objął dr Ireneusz Chrząścik.

Życie kulturalne i działania popularyzatorskie.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest nie tylko wiodącym ośrodkiem naukowym naszego regionu. Ważnym aspektem działań Uczelni jest również animacja życia kulturalnego. Pierwszym dużym wydarzeniem naukowo-kulturalnym w Uczelni po zmianie nazwy  na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach był XII Festiwal Nauki i Sztuki  w Siedlcach, który odbył się w październiku 2010 r. Bezpieczeństwo zdrowotne, medycyna naturalna, farmacja i farmakognozja, różnorodność biologiczna, gaz jako przyszłość energetyki, muzykologia i muzyka Fryderyka Chopina, poezja siedleckich twórców, kultura tatarska, skuteczność w treningu sportowym, a przede wszystkim ŚWIATŁO – były wiodącymi tematami tej edycji Festiwalu. Następne edycje festiwalu odbyły się w kolejnych latach - w dn. 6-8 i 14-16 października 2011 r. XIII edycja; a edycja XIV w dn. 18-21 października 2012 r. Jubileuszowa XV edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach odbyła się w dn. 17-20 października 2013 r. pod hasłem: „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”. W programie znalazło się ponad dwadzieścia bloków tematycznych, przy organizacji Festiwalu z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym współpracowało prawie trzydzieści różnych instytucji, a kilka tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach festiwalowych.
Tradycją stały się już organizowane od 2009 roku muzyczne spotkania w Pałacu Ogińskich. Styczniowe „Kolędowanie w Pałacu Ogińskich” i „Wieczór pieśni patriotycznych” organizowany corocznie w listopadzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych nie tylko uczelni, ale także miasta. Do wspólnego śpiewania włączają  się przedstawiciele władz miasta i Uniwersytetu, przedstawiciele instytucji siedleckich, pracownicy, emeryci i studenci Uniwersytetu, a także słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz społeczność lokalna i przyjaciele naszej Uczelni. Niezwykłym wydarzeniem muzycznym był V Wieczór pieśni patriotycznych (13 listopada 2013 r.), podczas którego program artystyczny zaprezentowali artyści śpiewacy oraz instrumentaliści Filharmonii Narodowej, Opery Bałtyckiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz scen warszawskich: Karolina Karcz – sopran, Joanna Ewa Zaniewicz - wokal, Bogdan Kuźmiuk – tenor, Robert Szpręgiel – baryton, Tadeusz Melon – skrzypce, Jerzy Ostrowski – piano, Krzysztof Szczotka - instrumenty perkusyjne.
W uroczystości udział wzięli również instrumentaliści z Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod opieką mgr Michała Hołowni. Program wieczoru i muzyczną oprawę przygotował Ryszard Nowaczewski. W rozwój kultury muzycznej w Uniwersytecie doskonale wpisuje się powołany 30 października 2013 chór akademicki. Pierwszy nabór odbył się od 17 do 19 grudnia 2013 r. Rozwój sztuk pięknych od początku istnienia Uczelni jest nierozerwalnie związany z działalnością Uniwersytetu jako animatora i mecenasa sztuki. Wystawy odbywające się cyklicznie w galerii „Przestrzeń sztuk” w budynku Biblioteki Głównej UPH mają między innymi za cel zaznaczenie miejsca sztuki w życiu społeczności uniwersyteckiej i jej wpływu na rozwój świadomości artystycznej. Nawiązaniem do działalności artystycznej galerii jest uruchomienie od grudnia 2013 roku „Pracowni otwartej”, która umożliwia studentom rozwijanie pasji artystycznych. Pracownia Otwarta to jednocześnie miejsce mające inspirować do twórczych i kreatywnych działań. Tę misję wspiera również nowo otwarta (28 stycznia 2014 r.) w gmachu Wydziału Humanistycznego przy ulicy Żytniej 39 „ A galeria >”. O roli nowej galerii mówi jej Kurator, dr Tomasz Nowak : Program galerii będzie wpisywał się w proces edukacji i wychowania poprzez sztukę. Działalność galerii będzie promować Nasz Uniwersytet dzięki szerokim kontaktom z twórcami reprezentującymi ośrodki akademickie oraz środowiska twórcze w kraju i za granicą. W planach jest przewidziana współpraca z placówkami muzealnymi oraz galeriami działającymi w naszym kraju.
Miejscem inspiracji do działań artystycznych i twórczych spotkań ze sztuką jest również, działająca nieprzerwanie od 2002 roku Akademicka Galerii Fotografii, mieszcząca się w budynku Instytutu Informatyki przy ul. Sienkiewicza 51 w Siedlcach. Pierwszą wystawą po zamianie nazwy Uczelni była prezentacja prac studentów Foto Academie z Amsterdamu, największego studium fotografii w Holandii. Wernisaż wystawy “FIAT LUX” odbył się 22 października 2010 r.
W Akademickiej Galerii Fotografii oglądać można było również trzy wystawy pokonkursowe „Fotopołowy” prezentujące prace laureatów orgaznizowanego prze Uniwersytet ogólnopolskiego konkursu fotograficznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działania artystyczne – prezentacja prac plastycznych, poezji, realizacji muzycznych czy działania typu performance znalazły swoje miejsce w bibliotece Głównej UPH w ramach XVI edycji ogólnoeuropejskiej akcji „Noc Muzeów”. 19 maja 2012 r. Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach po raz pierwszy aktywnie wziął udział w tej kulturalnej inicjatywie. W 2013 roku kontynuacją akcji była Noc
w przestrzeni 2.
W ramach kampanii społecznej na rzecz popularyzacji czytelnictwa Biblioteka Główna UPH przystąpiła w 2010 r. do kampanii Cała Polska czyta dzieciom ze swoim autorskim projektem Książka dla żaka i przedszkolaka. Stałym elementem akcji jest tzw. zawodowe czytanie, czyli czytanie dzieciom przez przedstawicieli różnych zawodów, ubranych w charakterystyczne stroje służbowe, a czytanie zawsze rozpoczyna Rektor Uniwersytetu.
W kalendarz imprez wpisały się już również na stałe siedleckie zmagania z ortografią. 1 kwietnia 2011 roku Uniwersytet oraz Szkoła Podstawowa nr 4 zorganizowały „Pierwsze Dyktando Siedleckie” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W pierwszym dyktandzie z ortografią zmierzyły się dzieci ze szkół podstawowych. W Pałacu Ogińskich w Sali Senatu dorośli uczestnicy sprawdzili swoje umiejętności pisząc tekst przygotowany przez prof. dr hab. Krystynę Wojtczuk, Kierownika Zakładu Językoznawstwa UPH. Tytuł Mistrza Ortografii 2011 otrzymała Maria Pawełkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach. Drugie miejsce zajął Daniel Wiszniewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach, III miejsce zdobył Mariusz Dobijański, mazowiecki wicekurator oświaty. W roku 2012 laureatami dyktanda zostali Sławomir Kindziuk, dziennikarz TV Siedlce, Bożena Gontarz, redaktor naczelny „Życia Siedleckiego
oraz kpt. Marek Suwiński, dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach. Zwycięzcą Trzeciego Dyktanda Siedleckiego została Jolanta Szymczyk pracownik CKiS w Siedlcach, II miejsce zajął kpt. Marek Suwiński dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, a III miejsce prof. dr hab. Tamara Zacharuk Rektor UPH. W roku 2012 do piszących dołączyli uczniowie gimnazjów a w 2013 licealiści. Centrum życia kulturalnego Uczelni stanowi niewątpliwie Uczelniany Ośrodek Kultury, kierowany od lat przez Tadeusza Goca. UOK skupia kluby i ośrodki studenckie: Klub Studencki "PeHa", Dyskusyjny Klub Filmowy "Doza" (DKF "Doza"), Klub Miłośników Teatru, radiowęzły studenckie, sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze oraz Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych "LIMES”. Ten ostatni w roku 2013 obchodził Jubileusz 35-lecia istnienia. Z tej okazji niezwykły koncert odbył się na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, 20 maja 2013 roku. Obecna wśród zaproszonych gości Rektor UPH, prof. dr hab. Tamara Zacharuk, wspominając swoje studenckie czasy z uśmiechem opowiadała o spotkaniach w Limesie. Trudno wyobrazić sobie życie kulturalne nie tylko uczelni ale i miasta, bez wpisanych na stałe w kalendarz imprez takich jak giełdy piosenki, konkursy literackie, spotkania teatralne czy wieczory rosyjskie. W Uczelnianym Ośrodku Kultury powstaje redagowany przez studentów Uczelni Kuryer Uniwersytecki (wcześniej Kuryer Akademicki istniejący od 1998 r.), pismo poświęcone życiu siedleckiej Alma Mater. Zaś na deskach klubu studenckiego PeHA 9 listopada 2010 odbył się pierwszy finał wyborów Miss Siedleckich Uczelni orgaznizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Collegium Mazovia
i Tygodnik Siedlecki. Pierwszy w historii tytuł Miss Siedleckich Uczelni otrzymała Monika Kładź, wówczas studentka I roku filologii angielskiej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W kolejnych latach finały Miss Siedleckich Uczelni odbywały się już w Miejskim Ośrodku Kultury w sali „Podlasie”. W 2011 tytuł powędrował do roku studentki Collegium Mazovia, ale już w 2012 roku korona powróciła do Uniwersytetu. Wówczas Miss Siedleckich Uczelni została Martyna Wielgosz, kolejna studentka filologii angielskiej. W czwartej edycji imprezy tytuł najpiękniejszej zdobyła 20-letnia Aneta Szałucha – ponownie studentka filologii angielskiej.

Sport w Uniwersytecie

Innym aspektem pozanaukowego życia Uniwersytetu jest działalność sportowa. Warte odnotowania są osiągnięcia studentów działających w AZS. Największy sukces
w 2011 roku odniosły lekkoatletki. Wygrały klasyfikację drużynową i zdobyły po raz pierwszy w historii naszej Uczelni złoty medal na Akademickich Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych (1-2 kwietnia, 2011 r.). W roku 2012 na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w konkurencjach paraolimpijskich, które odbyły się w Sharjah (Zjednoczone Emiraty Arabskie, 2-8 grudnia 2011 r.), w reprezentacji Polski znalazła się Katarzyna Piekart, studentka I roku na kierunku rolnictwo. Została wicemistrzynią świata w rzucie oszczepem (z nowym rekordem życiowym 37,40 m). Zdobyła także dwa brązowe medale w biegach na 100 m i 200 m. Na Akademickich Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych w Łodzi (30-31 marca, 2012 r.), Monika Flis zdobyła medal złoty, a Beata Pustoła – brązowy. Drużynowo w klasyfikacji Uczelni Społeczno–Przyrodniczych (USP) przypadł nam medal srebrny.
Ważny odnotowania sportowym wydarzeniem była wizyta najlepszego polskiego koszykarza, wówczas zawodnika NBA Phoenix Suns Marcina Gortata. W ramach projektu „Marcin Gortat Camp 2012" 14 lipca 2012roku koszykarz spotkał się z ponad 80 młodymi adeptami koszykówki w Hali Sportowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Najmłodsi na Uniwersytecie

1 października 2011 roku był dniem niecodziennej inauguracji nowego roku akademickiego. Od tego dnia rozpoczął swoją działalność Uniwersytet Dziecięcy. Ówczesna Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. Tamara Zacharuk wspólnie z Prorektorem ds. Nauki  prof. dr hab. Kazimierzem Jankowskim oraz z dr Mariuszem Dobijańskim Mazowieckim Wicekuratorem Oświaty wręczyli świeżo upieczonym Żakom indeksy oraz birety. Po czym młodzi rekruci złożyli ślubowanie: „Ślubuję pilnie i z radością zdobywać wiedzę na Uniwersytecie Dziecięcym”. Pierwszy rok na Uniwersytecie Dziecięcym rozpoczynało niespełna 60 małych studentów. W kolejnych latach liczba żaków systematycznie zwiększała się. A w kolejnych latach akademickicj w 3 grupach w zajęciach uczestniczy ponad każdego roku ponad 100 studentów.

Goście Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny miał okazję gościć również wiele znakomitych osobistości ze świata nauki i polityki. Dnia 14 grudnia 2010 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbył się wykład z udziałem prof. dr hab. Grzegorza Kołodko. 20 kwietnia 2012 roku Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało spotkanie z Leszkiem Millerem, który w byłym Prezesem Rady Ministrów, a obecnie przewodniczącym Sojuszowu Lewicy Demokratycznej. Wygłosił on wykład na temat „Polska w Unii Europejskiej.
W dniu 23 października 2012 r. w Pałacu Ogińskich Rektor UPH, prof. dr hab. Tamara Zacharuk gościła Jego Ekscelencję Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Ksiądz Biskup spotkał się z przedstawicielami władz uniwersytetu w kadencji 2012/2016. Spotkanie było okazją do przedstawienia księdzu Biskupowi władz uczelni i obszarów ich działania.
Dn. 11 lutego 2013 r. odwiedził uczelnię minister pracy i polityki społecznej Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, a 9 maja 2013 r. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach gościł w swoich progach prof. Leszka Balcerowicza, prezesa Forum Obywatelskiego Rozwoju, który wygłosił wykład pt.: Odkrywając wolność. 19 lipca 2013 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach wizytę złożył wicepremier, minister gospodarki, Janusz Piechociński.
Na szczególną uwagę zasługuje wizyta w Uniwersytecie Przyrodniczo– Humanistycznym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
W Sali Senatu UPH w Pałacu Ogińskich spotkał się z przedstawicielami środowiska akademickiego na czele z Jej Magnificencją prof. dr hab. Tamarą Zacharuk
oraz przedsiębiorcami i Siedlecką Radą Biznesu z prezesem Krzysztofem Figatem. W tym samym czasie Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej Anna Komorowska spotkała się w Pałacu Ogińskich z władzami UPH na czele z prorektorem prof. dr hab. Kazimierzem Jankowskim oraz studentami Uniwersytetu Dziecięcego. Podczas dyskusji omówiono kwestię kształcenia osób niepełnosprawnych w Siedlcach, edukacji inkluzyjnej, a także osiągnięć  we współpracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i z klas młodszych. Wizyta Pary Prezydenckiej była nagrodą w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny” za projekt „Miasto przyjazne rodzinie” – systemowo wspierający rodziny poprzez programy budownictwa komunalnego i socjalnego, program „3+ Siedlecka Duża Rodzina” oraz działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością.

Współpraca z otoczeniem

Ostatnie lata to okres intensywnej współpracy z przedsiębiorcami i otoczeniem biznesowym. Nie sposób przecenić ich znaczenia w dążeniu do dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań przyszłych pracodawców podnosząc skuteczność wykorzystania wiedzy, umiejętności, kreatywności, innowacyjności oraz twórczego myślenia absolwentów naszej Uczelni w ich przyszłej pracy. W tym zakresie niezwykle duże znaczenie dla rozwoju naszej Uczelni ma współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  w Siedlcach (powołane w 26.04.2000 r. jako Towarzystwo Przyjaciół Akademii Podlaskiej).  Z inicjatywy Stowarzyszenia Uniwersytet nawiązał współpracę z przedstawicielami otoczenia gospodarczego naszego regionu zarówno w aspekcie gospodarczym jak i naukowym. Od 2011 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu przyznaje co roku nagrody im. prof. Lesława Szczerby
dla wybitnego młodego naukowca UPH oraz dla najlepszego studenta UPH. Dotychczasowymi laureatami są:
W roku akademickim 2010/2011 dr Agnieszka Ostrowska i Łukasz Święcicki.
W roku akademickim 2011/2012 dr Przemysław Wyrębek, i Barbara Skrętowicz
W roku akademickim 2012/2013 dr Jacek Sosnowski i Ewa Krasonodębska

W dniu 15 maja 2012 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach reprezentowanym przez ówczesnego Rektora Uniwersytetu prof. dr hab. Antoniego Jówkę i Zentis Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez panów Ireneusza Lichotę i Marcina Kulisiewicza - prezesów Zarządu. Dotyczy ona przeprowadzenia badań naukowych związanych z wytwarzaniem produktów mleczarskich. Współpraca z firmą Zentis Polska zaowocowała również trzema edycjami konkursów dla studentów. Edycja 2011 odbyła się pod hasłem „W roku 2015 na rynku pojawia się jogurt z owocami …”, w 2012 roku poszukiwano "Ciastka Jacek symbolu Siedlec", a napojom nowej generacji poświęcony został konkurs w roku 2013.
Nie mniejsze znaczenie dla doskonalenia procesu kształcenia, podnoszenia jego jakości oraz popularyzacji osiągnięć nauki ma również podpisane w minionym roku akademickim porozumienie (podpisane 22 października 2012 r.) o współpracy Uniwersytetu z Ogólnokrajowym Stowarzyszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie. Działania określone w porozumieniu obejmują wsparcie merytoryczne, przeprowadzanie przez Uniwersytet badań, ekspertyz oraz konsultacji, a także umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków i pracowników Stowarzyszenia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” jest także fundatorem nagrody dla „Najlepszego Logistyka” przyznawanej studentom kierunków logistyka oraz zarządzanie (II stopień)
ze specjalnością „zarządzanie w logistyce” prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych  i Prawnych. Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali: Monika Lech - Zielińska - nagroda III stopnia, Katarzyna Paczóska - nagroda II stopnia, Katarzyna Telakowiec - nagroda I. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 1 października 2013 rok w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014. Nowatorska inicjatywa podjęcia współpracy z przemysłem w zakresie kształcenia  na poziomie studiów wyższych, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska pracodawców  i młodzieży zaowocowała podpisaniem 15 października 2013 umowy z firmą Sokołów S.A. dotyczącej utworzenia nowego kierunku studiów, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa. To pierwszy kierunek studiów o profilu praktycznym w naszym Uniwersytecie. Utworzenie kierunku studiów pod patronatem jednego z największych zakładów mięsnych w Polsce, otwiera nowe możliwości kształcenia z zakresu produkcji i przetwórstwa mięsa. Program nauczania opracowany został w ścisłej współpracy z przedstawicielami Sokołów S. A. Kierownictwo Sokołowa zapowiedziało zatrudnienie najlepszych absolwentów oraz ufundowanie stypendiów dla części studentów.  W dniu 5 grudnia 2013 Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo– Humanistycznego prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski podpisali umowę o współpracy określającą ramy współdziałania instytucji
w obszarze naukowym, badawczym i edukacyjnym dotyczącym tematyki bezpieczeństwa technicznego.

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

W zadania związane ze współpracą ze środkowałem pracodawców włącza się funkcjonujące w strukturze Uniwersytetu od 2009 Biuro Karier. Jego misją jest udzielanie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy studentom i absolwentom Uczelni w płynnym przejściu od okresu studiów
do etapu poszukiwania i znalezienia pracy. Podstawowa działalność Biura Karier opiera się o prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualne, grupowe) dla studentów i absolwentów (we współpracy w Wojewódzkim Urzędem Pracy, Filia w Siedlcach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach), dostarczanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, językowych, stypendiach w kraju i za granicą, studiach podyplomowych, aktywne poszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie ofert pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza, a także propozycje odbycia praktyk zawodowych w kraju i za granicą, prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy, inicjowanie bezpośrednich kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami oraz badanie losów i monitorowanie kariery zawodowej absolwentów. Realizacja projektu Badania Losów Zawodowych Absolwentów ma kluczowe znacznie dla oceny jakości przygotowania do pracy zawodowej i w efekcie ma na celu dostosowywanie oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb dynamiczne zmieniającego się rynku pracy. Projekt zakłada monitorowanie losów zawodowych absolwentów po roku, trzech i pięciu latach od ukończenia Uczelni.

Święto Uczelni

Trzecia środa maja to już tradycyjnie uroczyste obchody Święta Uniwersytetu. Z tej okazji odbywa się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Wyjątkowy i niezwykle podniosły charakter miało majowe Święto Uniwersytetu w 2013 roku. 15 maja odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego gmachu Wydziału Humanistycznego oraz uroczyste posiedzenie Senatu, po raz pierwszy w auli nowo otwartego budynku. Uroczystościom przewodniczyła Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Tamara Zacharuk.
Oddanie do użytku nowego gmachu Wydziału Humanistycznego kończyło ostatecznie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 projekt pod nazwą "Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – II etap". Nowoczesny, wielofunkcyjny budynek stał się wizytówką Uniwersytetu XXI wieku.
Pierwszym olbrzymim wydarzeniem naukowym, które odbyło się w tym gmachu Wydziału Humanistycznego był 56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w dn. 16-20.09.2013 r. W prezentacjach, wykładach i sesjach plenarnych oraz imprezach towarzyszących udział wzięło ponad 900 uczestników z Polski i z zagranicy. Zaproszeni goście wysłuchali 14 wykładów plenarnych. W trakcie obrad w 12 sekcjach wygłoszono 131 wykładów, 181 komunikatów i zaprezentowano 583 postery.

Jubileusz 45-lecia

W dniu 1 października 2013 po raz 45. zabrzmiało Gaudeamus inaugurujące rok akademicki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, rok obchodów jubileuszu Uczelni. Na czterech wydziałach: Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych (dawnym Wydziale Zarządzania), Wydziale Nauk Ścisłych i Wydziale Przyrodniczym w roku akademickim 2013/2014 łącznie na 22 kierunkach studiów I stopnia, 16 kierunkach studiów II stopnia i 5 kierunkach studiów III stopnia naukę pobiera blisko 8.000 studentów, w tym 117 studentów studiów doktoranckich i 104 studentów z zagranic. Ofertę edukacyjną Uniwersytetu uzupełnia ponad 40 studiów podyplomowych. Kształceniem studentów Uniwersytetu zajmuje się obecnie przeszło pół tysiąca nauczycieli akademickich, z czego ponad 50 posiadających tytuł naukowy profesora.  Blisko 300 studentów Uczelni to osoby niepełnosprawne. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, który był pionierem w działaniach na rzecz edukacji włączającej, niezmiennie od ponad 20 lat utrzymuje pozycję lidera w kształceniu osób niepełnosprawnych i staje się ośrodkiem skupiającym wokół środowiska akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  w Siedlcach naukowców, ekspertów i praktyków zajmujących się różnymi aspektami problematyki inkluzji społecznej – w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny i całe środowisko akademickie z nim związane pracują od lat na rzecz jego rozwoju, którego dowodem są wszystkie zmiany zachodzące w Uczelni. Uczelnia w ciągu 45-lat przeszła wiele przemian i urosła do rangi Uniwersytetu. Przed Uczelnią stoją już kolejne wyzwania – dalszy rozwój badań naukowych, poszerzanie oferty edukacyjnej i stałe podnoszenie jakości kształcenia, zdobywanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz umacnianie swojej pozycję na mapie polskich uczelni wyższych. W wystąpieniu inauguracyjnym rozpoczynającym jubileuszowy, 45 rok akademicki 2013/2014 obecna Rektor Uniwersytetu, prof. dr hab. Tamara Zacharuk podsumowała plany na nadchodzące lata słowami Marka Fisher, brytyjskiego polityka:

„Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!”