Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (nazwa angielska: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities) jest akademicką uczelnią publiczną i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uniwersytet utworzony został Ustawą z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1040). Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), innych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz Statutu uchwalonego przez Senat uczelni 8 maja 2019 roku. Szkoła posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Siedlce. Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnią kieruje rektor.

Rektorat Uniwersytetu mieści się w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2. Pozostałe obiekty zajmowane przez jednostki naukowo-dydaktyczne, jednostki międzywydziałowe i domy studenta znajdują się przy ulicach: 3 Maja 49 i 54, Sienkiewicza 51, Żytniej 39, 23, 17/3, 17/2, Ks. Jerzego Popiełuszki 9, Prusa 12 i 14, Bema 1, Kazimierzowskiej 3, Wiszniewskiego. Uczelnia jest właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego w Ogonkach koło Węgorzewa.

Nazwa uczelni w językach obcych

Nazwa uczelni w języku angielskim: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities [logotyp]

Nazwa uczelni w języku rosyjskim: Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце [logotyp]

Nazwa uczelni w języku niemieckim: Naturwissenschaftlich-Humanistische Universität Siedlce [logotyp *]

Nazwa uczelni w języku francuskim: Université des Sciences Naturelles et Humaines de Siedlce [logotyp *]

Nazwa uczelni w języku hiszpańskim: Universidad de Ciencias Naturales y Humanidades de Siedlce [logotyp *]

* - nazwy UPH w językach obcych: niemieckim, francuskim oraz hiszpańskim używa się z logo UPH określonym dla języka polskiego.