prof. dr hab. Andrzej Glen

e-mail:
tel. 25 643-18-57
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Wydział Nauk Społecznych

 

Rzecznik Akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której można zwrócić się o pomoc w sprawach dotyczących Uniwersytetu i jego wspólnoty. Rzecznik działa na terenie UPH. Jego zadaniem jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, aby wszyscy członkowie wspólnoty Uniwersytetu byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Rzecznik w swojej działalności kieruje się zasadą poufności, bezstronności i neutralności. Rzecznik akademicki w szczególności:

1)  pomaga zdiagnozować problemy i wybrać sposoby ich rozwiązywania;
2)  wspiera w rozwiązywaniu konfliktów;
3)  rekomenduje mediację i ułatwia jej wszczęcie;
4)  pomaga w uzyskaniu informacji i wyjaśnieniu sprawy we właściwej jednostce organizacyjnej;
5)  rekomenduje rektorowi zmianę polityki, przepisów lub procedur;
6)  promuje wysokie standardy etyczne;
7)  podejmuje czynności na wniosek:
    a)  zainteresowanego członka wspólnoty Uniwersytetu,
    b)  organu samorządu studentów i doktorantów, rektora, prorektora, dziekana, dyrektora instytutu, kanclerza, kwestora lub z własnej inicjatywy.”;