Patrz: Ramowy plan pracy Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w roku akademickim 2020/2021

Ramowy plan pracy Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w roku akademickim 2020/2021

28.10.2020
1. Powołanie komisji senackich
2. Powołanie komisji dyscyplinarnych (ds. studentów, ds. doktorantów, ds. nauczycieli akademickich)

25.11.2020
1. Powołanie komisji senackich – komisja ds. nauki (dyrektorzy instytutów)
2. Wybór członków Rady Uczelni
3. Informacja o przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
4. Informacje o pracy Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz Centrum Języków Obcych
5. Sport w uczelni – sprawozdanie z działalności AZS i Centrum Sportu i Rekreacji
6. Zmiana Uchwały Senatu nr 49/2020 w sprawie ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na rok akademicki 2021/2022.

16.12.2020
1. Wybór przewodniczącego Rady Uczelni
2. Przedstawienie przez JM Rektora wstępnego planu rzeczowo - finansowego na rok 2021
3. Sprawozdanie z działalności Działu Promocji oraz Biura Karier. Raport z Badania Losów Zawodowych Absolwentów - Prorektor ds. rozwoju i promocji
4. Powołanie promotorów dla doktorantów szkoły doktorskiej

20.01.2021
1. Sprawozdanie z realizacji projektów – Prorektor ds. rozwoju i promocji
2. Zatwierdzenie nowego programu kształcenia w Szkole Doktorskiej
3. Przyjęcie warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022
4. Ewentualne zmiany w regulaminie Szkoły Doktorskiej

24.02.2021
1. Sprawozdanie Wydawnictwa Naukowego UPH
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnienia „Medalem za zasługi dla siedleckiej uczelni”
3. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. Ewaluacja działalności naukowej
5. Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
6. Zaopiniowanie wniosków o utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, planowanych do uruchomienia od roku akademickiego 2021/202, zasad rekrutacji na ten kierunek oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku.


31.03.2021
1. Sprawozdanie Biblioteki Głównej
2. Sprawozdanie z działalności naukowej i ze współpracy z zagranicą – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
3. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu – Prorektor ds. rozwoju i promocji
4. Uchwała w sprawie limitów przyjęć w Szkole Doktorskiej w roku akad. 2021/2022


28.04.2021
1. Sprawozdanie Kanclerza za rok 2020
2. Sprawozdanie z działalności kół naukowych
3. Ustalenie ewentualnych zmian w programach studiów obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022.


19.05.2021
1. Święto Uniwersytetu. Uroczyste posiedzenie Senatu.
2. Wręczenie medali „Za zasługi dla siedleckiej uczelni”


26.05.2021
1. Przedstawienie przez JM Rektora sprawozdania finansowego UPH za rok 2020
2. Przedstawienie przez JM Rektora sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2020
3. Ustalenie ewentualnych zmian w programach studiów podyplomowych obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022. (semestr zimowy)

23.06.2021
1. Przedstawienie przez JM Rektora planu rzeczowo-finansowego na rok 2021
2. Ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia.
3. Określenie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2025/2026

14.07.2021
1. Sprawy różne

22.09.2021
1. Przyjęcie ramowego planu pracy Senatu 2021/2022
2. Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2020/2021

Ponadto stałe punkty:

  1. Informacje JM Rektora.
  2. Sprawy różne i wniesione
  3. Postępowania w sprawie nadania stopnia naukoweg