1. W skład Rady Uczelni, zwanej dalej „Radą” wchodzi siedmiu członków:
  1. trzy osoby wybrane spośród członków wspólnoty Uniwersytetu;
  2. trzy osoby wybrane spoza wspólnoty Uniwersytetu;
  3. przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu.
 2. Przewodniczący samorządu studenckiego staje się członkiem Rady z chwilą powołania członków Rady, o których mowa w pkt 1 podpunkt 1-2. W przypadku zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego samorządu studenckiego przed upływem kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący samorządu studenckiego staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru.
 3. Członkiem Rady może być osoba, która:
  1. Spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.
  2. Nie pełni funkcji organu UPH lub innej uczelni, nie jest członkiem Rady innej uczelni, nie jest zatrudniona w administracji publicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Uniwersytetu jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uniwersytetu.
 5. Kandydatów na członków Rady zgłasza Komitetowi Nominacyjnemu Rektor. Kandydatów na członka Rady może także zgłosić grupa co najmniej siedmiu członków Senatu, z tym że członek Senatu może być uczestnikiem tylko jednej grupy zgłaszającej kandydatów.
 6. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady dokonuje się na piśmie. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu przez niego wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, a także pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do Rady.
 7. Kompletny wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 stanowią załączniki 1-3 Zarządzenia Rektora Nr 159/2020 z dnia 29 października 2020 roku.
 8. Komitet Nominacyjny zwany dalej „Komitetem” wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora i grupy Senatorów sześciu kandydatów na członków Rady – trzech spośród wspólnoty Uniwersytetu i trzech spoza wspólnoty Uniwersytetu.
 9. Informację o dokonanym w ramach głosowania tajnego wyborze Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego przekazuje Rektorowi w celu przedstawienia Senatowi pod głosowanie.
 10. Senat powołuje członków Rady w głosowaniu łącznym, tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu senatu.
 11. W przypadku, gdy kandydat lub kandydaci na członka Rady nie uzyskają wymaganej większości głosów, Komitet zgłasza Senatowi niezwłocznie nowego kandydata lub kandydatów. Senat przeprowadza ponowne głosowanie.


Szczegółowe zasady i tryb powoływania Rady Uczelni znajdują się  w Statucie UPH:

ROZDZIAŁ III. ZASADY WYBORU, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UNIWERSYTETU

Zasady i tryb powoływania Rady Uczelni.

§ 29

1. Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać Komitetowi Nominacyjnemu:

 1. Rektor;
 2. grupa co najmniej siedmiu członków Senatu, z tym że członek Senatu może być uczestnikiem tylko jednej grupy zgłaszającej kandydata.

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Uczelni dokonuje się na piśmie. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie.

3. Do zgłoszenia dołącza się:

 1. oświadczenie kandydata o spełnianiu przez niego wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;
 2. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni;
 3. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.2186, ze zm.).
 4. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2, określa Rektor.

Uwagi Komitetu Nominacyjnego UPH:

 • Wzór oświadczenia lustracyjnego o którym mowa w §29 ust. 3, pkt 3) można pobrać ze strony naszego Uniwersytetu po zaznaczeniu zakładek O UCZELNI, a następnie zakładki Wybory do Rady Uczelni albo ze strony IPN po zaznaczeniu zakładki LUSTRACJA.
 • Natomiast w wypadku złożenia przez kandydata do Rady Uczelni oświadczenia lustracyjnego wcześniej należy z tej samej strony pobrać wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 • Dane do informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego można uzyskać przez wejście na stronę główną IPN, zaznaczenie zakładki u góry strony LUSTRACJA i z lewej strony zakładki SYSTEM INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO, następnie należy wpisać PESEL i w kolejnym kroku imię ojca. Po tych czynnościach na stronie pojawią się dane niezbędne do wypełnienia druku informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.


Dokumenty: