Uniwersytet

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za nami.

17 maja 2023 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, które stanowi kulminacyjny moment w obchodach corocznego święta społeczności akademickiej.

JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Mirosław Minkina w wystąpieniu otwierającym uroczystość podkreślił „konieczność szczególnej dbałości o edukację, bezpieczeństwo i pokojowy rozwój w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą nadal trwa wojna, przerażająca swoim okrucieństwem”.

Rektor odniósł się do podjętych przez władze Uniwersytetu działań na rzecz zmiany statusu uczelni: „Awans do grupy uniwersytetów klasycznych i towarzysząca temu zmiana nazwy na Uniwersytet w Siedlcach, będzie bez wątpienia milowym krokiem w historii siedleckiej Alma Mater i uznaniem dla systematycznej pracy wielu pokoleń”. Podkreślił, że „wyniki ewaluacji jednostek naukowych, potwierdzające wysoką jakość i wielodyscyplinarność prowadzonych badań w pełni uzasadniają nasze aspiracje do grona najważniejszych uniwersyteckich szkół wyższych w Polsce”.

JM Rektor podziękował kolegium rektorskiemu, dziekanom i całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w utworzenie kierunku lekarskiego. Podkreślił, że ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania instytucji ochrony zdrowia i wspierających nasze starania przyjaciół Uniwersytetu. Podziękowania skierował do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, władz samorządowych miasta Siedlce i całego regionu.

Wyrazy wdzięczności skierował do partnerów z sektora ochrony zdrowia, z którymi Uniwersytet współtworzył i będziemy realizował kształcenie na kierunku lekarskim.

Święto Uczelni to tradycyjnie moment wręczenia promocji habilitacyjnych i doktorskich, a także odznaczeń dla pracowników i przyjaciół Uniwersytetu. JM Rektor podziękował całej społeczności akademickiej za „odpowiedzialne dążenie do realizacji celów jako wspólnota wartości i działania”.

W trakcie uroczystości odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne. Dyplomy odebrało 23 doktorów i 1 doktor habilitowany. W imieniu nowo wypromowanych doktorów habilitowanych i doktorów wystąpiła dr hab. Anna Sikorska.

W uznaniu zaangażowania w działania na rzecz UPH „Medale Za Zasługi Dla Siedleckiej Uczelni” otrzymali: dr Agnieszka Araucz-Boruc z Wydziału Nauk Społecznych, dr Waldemar Bartyna z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr Aldona Borkowska – kierownik Wydawnictwa Naukowego UPH, Teresa Cena – emerytowany pracownik Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr hab. Dorota Czeszczewik, profesor uczelni z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr hab. Katarzyna Maksymiuk z Wydziału Nauk Humanistycznych, dr hab. Anna Wysokińska z Wydziału Agrobionżynierii i Nauk o Zwierzętach, dr Waldemar Wysocki z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Mieczysław Chromiński – członek Rady Uczelni, Marcin Kulicki – członek Rady Uczelni i Dariusz Zacharczuk – przewodniczący Rady Uczelni.

Wręczono też stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2022/2023: Malwinie Rogowskiej - studentce kierunku prawo i Klaudii Roman z kierunku zoopsychologia z animaloterapią.

Ceremonię wręczenia Nagród im. Prof. Lesława Szczerby na Najlepszego Studenta przeprowadził Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu, Tomasz Hapunowicz. W tym roku wyróżniono 5 studentów ze wszystkich wydziałów.

Do nagrody na najlepszego studenta Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach nominowani byli: Mateusz Olizaruk z kierunku rolnictwo i  Barbara Rytel z kierunku zoopsychologia z animaloterapią. Nagrodę ufundowaną przez Sławomira Piotrowskiego - Dyrektora Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego otrzymała Barbara Rytel.

Do nagrody dla najlepszego studenta z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych nominowani byli: Maria Blim z kierunku informatyka, Łukasz Graczyk z kierunku informatyka,  Kamil Kołak z kierunku informatyka, Patryk Wójcik z kierunku chemia i Patrycja Zajączkowska z kierunku informatyka.Nagrodę dla najlepszego studenta Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  ufundowaną przez grupę POLIMEX-MOSTOSTAL otrzymała Maria Blim.

Do nagrody dla najlepszego studenta Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu nominację otrzymali: Paulina Kozioł z kierunku turystyka i rekreacja, Żaneta Olszewska z kierunku pielęgniarstwo oraz Kinga Ziętara z kierunku dietetyka. Nagrodę dla najlepszego studenta Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ufundowaną przez Ministra Waldemara Kraskę – Sekretarza Stanu w Ministerstwa Zdrowia otrzymała Paulina Kozioł.

Do nagrody dla najlepszego Studenta Wydziału Nauk Humanistycznych zostały nominowane: Karolina Byszewska z kierunku filologia polska, Svetlana Goreva z kierunku historia, Emilia Kurpisz z kierunku filologia polska, Julia Magdziak z kierunku filologia polska i Natalia Parapura z kierunku filologia polska. Laureatką nagrody ufundowanej przez grupę POLIMEX-MOSTOSTAL została Natalia Parapura.

Do Nagrody dla najlepszego Studenta Wydziału Nauk Społecznych nominowani  zostali: Katarzyna Chabrowska z kierunku bezpieczeństwo narodowe, Martyna Krzyżanowska z kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Mariusz Matacz z kierunku kryminologia. Laureatką nagrody ufundowanej przez Gminę Siedlce została Martyna Krzyżanowska.

Uroczystość zgromadziła liczne grono dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas JE Biskup Siedlecki ks. dr Kazimierz Gurda, posłowie na Sejm RP: Krzysztof Tchórzewski, Marek Sawicki, Czesław Mroczek, Anna Maria Siarkowska, senator RP Maria Koc, Wojciech Kudelski - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce, Henryk Niedziółka - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Dariusz Stopa - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki, Marek Gorzała - Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego, Henryk Brodowski - Wójt Gminy Siedlce, przedstawiciele służb bezpieczeństwa i obrony kraju: generał Arkadiusz Szkutnik – Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, mł. insp. Andrzej Dziewulski Komendant Miejskiej Policji w Siedlcach, st. bryg. Andrzej Celiński, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,  ppłk Cezary Bujak Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach.

Byli z nami rektorzy UPH poprzednich kadencji: prof. dr hab. Antoni Jówko oraz dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni, a także rektorzy i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: nadbrygadier dr Mariusz Feltynowski - Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dr Bożena Piechowicz - JM Rektor Collegium Mazovia, prof. dr hab. Barbara Pasamonik - Prorektor ds. kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prof. Kazimierz Tomala - Prorektor ds. Rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  prof. dr hab. Zygmunt Bąk - Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, mł. insp. dr Monika Porwisz - Prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr Leszek Woszczek - Prorektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, ks. Przemysław Radomyski Prefekt studiów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Swoją obecnością zaszczycili również: Doktorowie Honoris Causa naszej uczelni i profesorowie UPH z honorowym tytułem: prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. dr hab. Stanisław Kalembasa i prof. dr hab. Jerzy  Kunikowski, a także przedstawiciele rynku pracy, edukacji, wymiaru sprawiedliwości i otoczenia społeczno-gospodarczego: Adam Skup - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Marcin Kulicki - Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach, Agnieszka Gąsowska-Bodnar - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Małgorzata Podniesińska - Zastępca Prokuratora Okręgowego w Siedlcach, Elżbieta Wojtczuk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, Piotr Karaś – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Beata Demiańczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, Sławomir Piotrowski - Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Siedlcach, członkowie Rady Uczelni na czele z Przewodniczącym Panem Dariuszem Zacharczukiem oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół UPH – na czele z Prezesem Tomaszem Hapunowiczem.

Podniosły charakter uroczystości podkreśliła muzyczna oprawa w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach pod batutą kapelmistrza st. sierż. Michała Kryńskiego.

16 maja 2023 r. w Katedrze siedleckiej odbyła się msza święta w intencji społeczności akademickiej celebrowana przez Jego Ekscelencję Ordynariusza Diecezji Siedleckiej ks. Biskupa Kazimierza Gurdę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wiele słów pięknych życzeń skierowanych do naszej społeczności.


Listy gratulacyjne z okazji Święta Uniwersytetu:

Minister Zdrowia
Wojewoda Mazowiecki
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Nauk Stosowanych w Siedlcach
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Lista osób, które otrzymały promocje doktorskie i habilitacyjne


Informacje medialne:

https://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/584_siedlce/38429_uczelnia-u-progu-zmian-fotogaleria-.html
https://siedlce.podlasie24.pl/region/o-przyszlosci-uph-20230517163449
https://www.eska.pl/siedlce/program-wydarzen-z-okazji-swieta-uniwersytetu-przyrodniczo-humanistycznego-w-siedlcach-2023-foto-audio-aa-8C3t-rZXr-wypc.html?fbclid=IwAR1WjwFIiN5ebRk4AqDkaSXGjdJvAkh1AjNgHVo-OTox13m4KAe14kFDb8M