Uniwersytet

Uruchomiona została rekrutacja na Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego.

Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu język polski jako obcy i jako drugi zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców (m. in. szkoły, kursy), jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.

Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego trwają trzy semestry (ogólna liczba 400 godzin, w tym: 30 godzin wykładów, 280 godzin ćwiczeń oraz 90 godzin praktyk zawodowych nauczycielskich dydaktycznych w placówkach oświatowych kształcących cudzoziemców). Plan studiów został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890 ze zm.).

Link do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).