Uniwersytet

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych  nt. „Nauka i sztuka młodych wobec zagrożeń współczesnego świata”, która odbędzie się w formie hybrydowej (możliwość uczestnictwa w formie stacjonarnej lub zdalnej) w dniu 4 września 2023 r.

Konferencja prowadzona będzie w 6 sekcjach tematycznych:
• nauk humanistycznych,
• nauk społecznych,
• nauk rolniczych,
• nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• nauk ścisłych i przyrodniczych,
  oraz sekcji sztuki.


Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki i sztuki - pragnących nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców.

         Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego i artystycznego studenckich oraz doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Podczas konferencji przewidziany jest również wernisaż wystawy, dlatego do udziału zapraszamy również artystów.

         Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu.

Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po pozytywnej recenzji opublikowane będą w materiałach konferencyjnych wydanych w formie elektronicznej.

         W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Koszt udziału w konferencji już od 100 PLN.

    

Serdecznie zapraszamy

Komitet organizacyjny                                                                                                    PROREKTOR DS. STUDIÓW

mgr inż. Monika Berendt-Marchel                                                                                               
dr Marcin Sutryk                                                                                                                   prof. dr hab. Marek Gugała              
dr nauk. med. Anna Ślifirczyk                                        
dr inż. Milena Truba
dr hab. Henryk Wyrębek, prof. ucz.


Komunikat organizacyjny 

  1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w konferencji zobligowana jest do wypełnienia formularza zgłoszenia do dnia 30.05.2023 r.
  2. Pełny tekst pracy prosimy przesłać do dnia 30.05.2023 r., pocztą elektroniczną na adres opiekunów naukowych poszczególnych sekcji:

SEKCJA NAUK HUMANISTYCZNYCH oraz sztuki

dr Marcin Sutryk

e-mail: marcin.sutryk@uph.edu.pl

SEKCJA NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Henryk Wyrębek, prof. ucz

e-mail: henryk.wyrebek@uph.edu.pl

SEKCJA NAUK MEDYCZNYCH I O ZDROWIU

dr nauk.med. Anna Ślifirczyk

e-mail: anna.slifirczyk@uph.edu.pl

SEKCJA NAUK ROLNICZYCH

dr inż. Milena Truba
e-mail: milena.truba@uph.edu.pl

SEKCJA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

mgr inż. Monika Berendt-Marchel

e-mail: monika.berendt-marchel@uph.edu.pl


Objętość artykułu nie może przekraczać 5 stron. Do artykułu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim (do 10 wersów). Forma pracy powinna odpowiadać wymaganiom określonym w wymogach technicznych (druk materiałów konferencyjnych z 2021 r.)

Autor pracy zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy: kkn@uph.edu.pl w terminie 30.05.2023 r.:

- zgody opiekuna koła naukowego na dopuszczenie pracy do publikacji,

- oświadczenia autora dotyczącego publikacji artykułu.

Zgłoszone prace po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych UPH (wydanie elektroniczne), które uczestnicy otrzymają na adres mailowy po zakończeniu konferencji.

Brak spełnienia powyższych wymagań nie kwalifikuje artykułu do opublikowania w materiałach konferencyjnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany sekcji.


* W ramach sekcji sztuki
uczestnik zobowiązany jest do przesłania na adres opiekuna sekcji zdjęcia dzieła sztuki w formacie graficznym źródłowym (.tif, .jpg), rozdzielczość min. 300 dpi oraz opisu dzieła uwzględniającego technikę, rok powstawania, wymiary dzieła, informacje o autorze (dorobek artystyczny), a także krótki tekst dotyczący tematyki dzieła. Przesłane dzieła sztuki zaprezentowane będą podczas wystawy zorganizowanej podczas konferencji. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem i odbiorem dzieła leżą na uczestniku konferencji.

  1. Koszt udziału w konferencji wynosi :

WARIANT 1 – 100 zł VAT zw.uczestnictwo online - obejmuje udział w konferencji, certyfikat czynnego uczestnictwa (tylko w przypadku prezentacji ustnej), materiały konferencyjne (wydanie elektroniczne),

WARIANT 2 – 150 zł VAT zw. – uczestnictwo stacjonarne -  obejmuje udział w konferencji, certyfikat czynnego uczestnictwa (tylko w przypadku prezentacji ustnej), materiały konferencyjne (wydanie elektroniczne), wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),

WARIANT 3 – 200 zł VAT zw. – obejmuje wariant 2 oraz nocleg w Domu Studenta w dniu 3/4.09.2023 r.
WARINAT 4 – 250 zł VAT zw. – obejmuje wariant 2 oraz noclegi w Domu Studenta w dniach 3/4.09.2023 r. oraz 4/5.09.2023 r.

Opłatę należy uiścić do dnia 30.05.2023 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

Bank PeKaO S.A. o/Siedlce 19124026851111000036563195

z dopiskiem „XX Konferencja Kół Naukowych - ... nazwisko i imię uczestnika…””

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Faktury za udział w konferencji będą wystawiane na nabywcę, po wpływie należności na konto Uniwersytetu i przesłane na adres podany w formularzu zgłoszenia.

Zaproszenia wraz ze szczegółowym programem konferencji prześlemy uczestnikom na adres mailowy podany w formularzu zgłoszenia.

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce,

tel. 25 643-15-91 lub  25 643-15-90,  e-mail: kkn@uph.edu.pl

www.uph.edu.pl