Uniwersytet

ZARZĄDZENIE Nr 114/2022
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach
 
z dnia 2 grudnia 2022 roku
 
zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Studiów, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Studentów UPH zarządza się,
co następuje:

§ 1
  1. W załączniku do Zarządzenia Rektora Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku
    w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 wprowadza się zmiany polegające na:
    1) wydłużeniu do dnia 8 stycznia 2023 r. przerwy świątecznej;
    2) zmianie terminu realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim.
  1. Nowe brzmienie załącznika, po zmianach o których mowa w ust. 1, określa załącznik
    do niniejszego zarządzenia.
§ 2

W trakcie przerwy świątecznej semestru zimowego, w terminie od 2 do 8 stycznia 2023 roku, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych poza siedzibą Uczelni.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY 01.10.2022 r. – 26.02.2023 r.:

 

Inauguracja roku akademickiego:

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
04.10.2022 r.
 zajęcia dydaktyczne:

03.10.2022 r. – 21.12.2022 r.

09.01.2023 r. – 06.02.2023 r.

09.01.2023 r. – 24.01.2023 r.2 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, pielęgniarstwo 7-sem.)

 sesja egzaminacyjna:

07.02. 2023 r. – 20.02.2023 r.

25.01.2023 r. – 08.02.2023 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, pielęgniarstwo 7-sem.)

 dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920):

01.11.2022 r.

11.11.2022 r.

 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:  31.10.2022 r.
 przerwa świąteczna:  22.12.2022 r. – 08.01.2023 r.
 przerwa międzysemestralna:  21.02.2023 r. – 26.02.2023 r.

 

SEMESTR LETNI 27.02.2023 r. – 30.09.2023 r.:

 

zajęcia dydaktyczne: 

27.02.2023 r. – 05.04.2023 r.

12.04.2023 r. – 25.06.2023 r.

 sesja egzaminacyjna:

26.06.2023 r. – 09.07.2023 r.

01.09.2023 r. – 10.09.2023 r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1920)

01.05.2023 r.

03.05.2023 r.

28.05.2023 r.

08.06.2023 r.

 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.05.2023 r.

27.05.2023 r. 

09.06.2023 r.

 

przerwa świąteczna:

 06.04. - 11.04.2023 r.
 Święto Uniwersytetu – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  17.05.2023 r.
 Jackonalia

10.05.2023 r. od godz. 12.00

11.05.2023 r. do godz. 12.00


W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w dniach:

- 21 grudnia 2022 r. (środa) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w piątek;

- 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego we wtorek.
Pełna treść zarządzenia Rektora: link