Uniwersytet

KOMUNIKAT Nr 1/2023

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UPH w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kadencję w latach 2020-2024 oraz zgłaszania kandydatów

 
Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach informuje, co następuje:

  1. Wybory uzupełniające do Senatu UPH pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat) na kadencję w latach 2020-2024 odbędą się w dniu 28 września 2023 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 na zasadach określonych w § 27a Statutu UPH, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Instrukcja głosowania elektronicznego w wyborach uzupełniających zostanie określona w odrębnym komunikacie.
  2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.
  3. Kandydata na członka Senatu może zgłosić każdy członek grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi posiadający czynne prawo wyborcze.
  4. Kandydaci na członków Senatu mogą być zgłaszani wyłącznie w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
  5. Do formularza zgłoszenia kandydata należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka Senatu.
  6. Wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, należy dostarczyć, najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. do godz. 15.00, do Sekcji Organizacyjno-Prawnej (Pałac Ogińskich, pok. 9 i 10).
  7. Każdy uprawniony wyborca otrzyma w dniu 28 września 2023 r., na indywidualne uczelniane konto e-mailowe, wiadomość przypominającą o wyborach oraz informację o sposobie oddania głosu.

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej UPH

dr Marlena Drygiel-Bielińska

1. Komunikat Nr 1/2023 UKW
2. Zgłoszenie kandydata na członka Senatu UPH
3. Instrukcja głosowania elektronicznego w wyborach uzupełniających do Senatu

Link do wyborów w systemie USOSweb

https://usosweb.uph.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index