Uniwersytet

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ogłasza przetarg na wydzierżawienie kompleksu nieruchomości gruntowych,
położonego w miejscowości Zawady, gm. Zbuczyn, w skład którego wchodzą działki oznaczone nr geod. 213/6, 222, 223, 224, 225 i 226 o łącznej powierzchni 25,5311 ha

 1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie kompleksu nieruchomości gruntowych, położonego
  w miejscowości Zawady, gm. Zbuczyn, w skład którego wchodzą działki oznaczone nr geod. 213/6, 222, 223, 224, 225 i 226 o łącznej powierzchni 25,5311 ha, z czego 22,4395 ha stanowią łąki trwałe (kl. V i IV) i 3,0916 ha stanowią grunty orne (kl. IVa, IVb i V). Dostęp do wydzierżawianego kompleksu gruntów możliwy jest z drogi krajowej nr 2, drogami wewnętrznymi Wydzierżawiającego.
 1. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Siedlcach księga wieczysta
  nr SI1S/00053395/1.
 1. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 1. Warunki przetargu określa Regulamin dostępny na stronie internetowej uph.edu.pl oraz
  w siedzibie organizatora w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 2, pok. 53, w godz. 8.00 – 15.00.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł na rachunek bankowy nr: 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert pisemnych. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
 1. Oferty na wydzierżawienie nieruchomości, ze wskazaniem proponowanej wysokości rocznego czynszu za 1 ha wydzierżawianych gruntów, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu, wraz z załącznikami, należy składać osobiście lub drogą pocztową
  w zapieczętowanych lub w inny trwały sposób zabezpieczonych, nieprzeźroczystych kopertach
  z dopiskiem: „Oferta dzierżawy nieruchomości w Zawadach” w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 2, pok. 20 do dnia 7 czerwca 2023 r. do godz. 11.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia
  o godz. 11.15 w siedzibie organizatora, pok. 34.
 1. Dzierżawca nieruchomości wyłoniony zostanie w drodze aukcji, do której zaproszonych zostanie pięciu oferentów deklarujących najwyższe wysokości czynszu w pierwszym, pisemnym etapie przetargu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 regulaminu przetargu.
 1. Organizator zastrzega, że na wydzierżawianych gruntach mogą być stosowane wyłącznie nawozy mineralne lub organiczne w postaci obornika, gnojówki i gnojowicy, z wyłączeniem nawozów organicznych pochodzących z produkcji drobiarskiej i uprawy pieczarek.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyłonienia dzierżawcy bez podania przyczyn, na każdym etapie przetargu, w tym również w trakcie etapu ustnego (aukcji).
 1. W celu uzgodnienia dogodnego terminu ewentualnych oględzin gruntów przeznaczonych
  do wydzierżawienia lub uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetargiem należy kontaktować się z Panem Michałem Kowalem, 25 643-19-14, e-mail: michal.kowal@uph.edu.pl, w dni powszednie, w godz. 8.00 – 15.00.

Link do mapy w serwisie Geoportal (https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=7D6E0D223D40C)

Załączniki:
- Ogłoszenie o przetargu 
- Ogłoszenie o przetargu - wersja dost. cyfrowo 
Regulamin przetargu 
Wzór umowy dzierżawy 
- Mapa 1 
- Mapa 2