Uniwersytet

UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z poniższymi zasadami składania wniosków

Ustala się następujące zasady składania wniosków o dopłatę do wypoczynku urlopowego lub wypoczynku profilaktyczno-leczniczego w bieżącym roku:

 1. Wniosek o dopłatę do wypoczynku urlopowego lub wypoczynku profilaktyczno-leczniczego za dany rok kalendarzowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym wypoczynkiem, najpóźniej
  w terminie do dnia 15 grudnia danego roku;
 2. Warunkiem skorzystania z dopłaty do wypoczynku, w przypadku pracowników, jest przebywanie na urlopie wypoczynkowym przez okres nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. Do wniosku o dopłatę – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – powinien być dołączony zatwierdzony wniosek o urlop wypoczynkowy;
 3. Wnioski złożone do 20 dnia danego miesiąca, będą co do zasady realizowane na początku miesiąca następnego;
 4. Pracownicy UPH oraz emeryci i renciści we wniosku deklarują średni miesięczny przychód z roku kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku na jednego członka rodziny. W bieżącym roku nie ma potrzeby składania dokumentów potwierdzających przychód. W każdym przypadku prawo do weryfikacji przychodu posiada Komisja socjalna.
 5. Pracownicy UPH, wypełnione i podpisane wnioski o dopłatę do wypoczynku, mogą przesyłać:
  1. pocztą wewnętrzną, lub
  2. pocztą tradycyjną, lub
  3. pocztą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adresy mailowe wskazane w załączeniu niniejszego komunikatu;
 6. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów za zorganizowany wypoczynek dzieci proszę pamiętać, że faktura powinna być dostarczona do Działu Spraw Pracowniczych. Jeśli faktura jest w formie papierowej, to do DSP proszę dostarczyć oryginał faktury. Faktura powinna być wystawiona na pracownika UPH, który ubiega się o zwrot i koniecznie zawierać:
  1. Dane organizatora wypoczynku;
  2. Formę zorganizowanego wypoczynku (np. kolonie, obóz, zielona szkoła)
  3. Termin zorganizowanego wypoczynku;
  4. Imię i nazwisko dziecka (uczestnika zorganizowanego wypoczynku).
 7. Emeryci i renciści, którzy składają wnioski o przyznanie dopłaty
  do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego za pośrednictwem poczty tradycyjnej; do wniosku dołączają:
  1. ostatni odcinek renty lub emerytury albo
  2. dokument potwierdzający wpływ ostatniej emerytury lub renty na rachunek bankowy albo
  3. zaświadczenie z ZUS-u wystawione nie później niż na trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku
 8. Niezależnie od możliwości złożenia wniosku w sposób, o którym mowa w pkt 5 i 7, dopuszcza się możliwość osobistego złożenia wniosku w Dziale Spraw Pracowniczych;
 9. Komisja socjalna może zweryfikować autentyczność danych podanych we wniosku poprzez zobowiązanie pracownika do złożenia odpowiednich dokumentów.

T A B E L A

Wysokości dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w 2022 roku dla pracowników UPH z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł   Kwota dopłaty brutto w zł
Pracownicy
w tym :
 • zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • przebywający na urlopach wychowawczych
do 2.400
od 2.401  do   3.100
od 3.101  do  3.900
od 3.901  do  4.800
od 4.801  do  5.800
pow. 5.800
2.600
2.500
2.400
2.300
2.200
2.100

T A B E L A

Wysokości dopłat do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego organizowanego we własnym zakresie w 2022 roku dla emerytów i rencistów uczelni  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł   Kwota dopłaty brutto w zł
  emeryci i renciści do 1.600
od 1.601 do 2.300
od 2.301 do 3.000
od 3.001 do 3.700
pow. 3.700
1.100
1.000
900
800
700


T A B E L A

Wysokości jednorazowych świadczeń pieniężnych w 2022 roku dla emerytów i rencistów,  którzy rozwiązali stosunek pracy w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę i zakończyli zatrudnienie w Uczelni z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł Kwota dopłaty brutto w zł
emeryci i renciści,
którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i zakończyli zatrudnienie w Uczelni
do 2.400
od 2.401  do   3.100
od 3.101  do  3.900
od 3.901  do  4.800
od 4.801  do  5.800
pow. 5.800
600
570
540
510
480
450

UWAGA W przypadku osób, które będą odbierały dopłatę w formie gotówkowej, wypłata będzie następowała w Oddziałach Banku Pekao S.A. Środki pieniężne będzie można odebrać z banku w ciągu 3 miesięcy od dnia wypłaty.

(Proszę zwrócić uwagę, że nastąpiła zmiana banku w stosunku do lat ubiegłych !!!)

 

Adresy mailowe pracowników Działu Spraw Pracowniczych, na które należy przesyłać wnioski o dopłaty do wypoczynku pocztą elektroniczną:

mariusz.duda@uph.edu.pl

 • Pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 • Pracownicy Jednostek Międzywydziałowych (CSiR, CJO)
 • Pracownicy Biblioteki,
 • Pracownicy podlegli kanclerzowi (tj. pion kanclerza, w tym: Dział Rozwoju, Dział Inwestycyjno-Remontowy, Dział Zamówień Publicznych, Dział Informatyki, RSD, sekcja inwentaryzacji, stanowiska samodzielne), z wyłączeniem Działu Administracyjno-Gospodarczego i Osiedla Studenckiego,

marta.frelek@uph.edu.pl

 • Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych,
 • Pracownicy Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach.

agnieszka.holubiec@uph.edu.pl

 • Pracownicy Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
 • Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego,
 • Pracownicy Pionu rektora (Biuro Rektora, stanowiska samodzielne).

justyna.szymanska@uph.edu.pl

 • Pracownicy Wydziału Nauk Humanistycznych,
 • Pracownicy Osiedla Studenckiego,
 • Pracownicy zatrudnieni w Pionach: prorektora ds. nauki (bez Biblioteki), prorektora ds. studiów (bez pracowników jednostek międzywydziałowych tj. CSiR i CJO), kwestora.
 • Emeryci/renciści UPH


Wzory wniosków do wypełnienia

UWAGA: prosimy o drukowanie i przesyłanie obu stron wniosków (druk dwustronnny lub druk jednostronny na oddzielnych kartkach papieru).

Komunikat w sprawie dopłat do wypoczynku z ZFŚS w 2022   Plik PDF
Wysokości dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w 2022 roku z ZFŚS   Plik PDF
Wniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku (dla pracowników) Plik DOC Plik PDF
Wniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego (dla emerytów i rencistów) Plik DOC Plik PDF