Uniwersytet

ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§
1
Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021:
 • na studiach pierwszego stopnia;
 • na studiach drugiego stopnia;
 • na jednolitych studiach magisterskich;
 • na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020;
 • w Szkole Doktorskiej;
 • na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

§2
 • Kształcenie, o którym mowa w 1, prowadzi się w trybie zdalnym tj. poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie, czy zostało to przewidziane w programie studiów oraz w programie kształcenia szkoły doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 • W formie tradycyjnej tzn. na terenie Uczelni, z bezpośrednim udziałem studentów lub doktorantów i prowadzących mogą odbywać się zajęcia w zakresie:
  • ćwiczeń, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć laboratoryjnych,
  • lektoratów z języków obcych,
  • seminariów,
  • praktyk zawodowych i zajęć terenowych,
  • projektów naukowych lub badań, niezbędnych do prac dyplomowych lub zaliczeniowych.
 • Decyzje w sprawie prowadzenia zajęć w formie, o której mowa w ust. 2 (zdalnie lub stacjonarnie) podejmuje rektor, na wniosek odpowiednio dziekanów wydziałów lub dyrektora szkoły doktorskiej.
 • W przypadku, gdy minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego ograniczy funkcjonowanie uczelni poprzez zawieszenie kształcenia na terenie uczelni na podstawie odrębnych przepisów, ust. 2 i 3 nie stosuje się.
 • Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w trybie zdalnym albo w obiektach Centrum Sportu i Rekreacji (dalej „Centrum”), z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektor Centrum ma obowiązek poinformowania studentów na stronie internetowej Centrum oraz w komunikatach na stronie https://usosweb.uph.edu.pl
  o sposobie realizacji i zaliczenia zajęć wychowania fizycznego.


§3
 • Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym prowadzone są w formie synchronicznej,
  w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym,
  z wykorzystaniem jednolitych narzędzi informatycznych, określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 36/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć on-line w UPH w czasie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Prowadzący zajęcia przygotowują materiały dydaktyczne oraz udostępniają je studentom i doktorantom w ramach usługi „G Suite”; udostępnienie materiałów do samodzielnej nauki nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć.

§4
 • Dziekani wydziałów i dyrektor szkoły doktorskiej sprawują bieżący nadzór nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.
 • Prowadzący zajęcia:
 • na polecenie dziekana wydziału lub dyrektora szkoły doktorskiej udzielają im szczegółowych informacji na temat planowanych, realizowanych lub zakończonych zajęć w trybie zdalnym;
 • informują niezwłocznie dziekana wydziału lub dyrektora szkoły doktorskiej
  o występujących trudnościach w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.
 
Weryfikacja efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów i studiów podyplomowych oraz w programie kształcenia szkoły doktorskiej w zakresie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia
§5
 • Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy i zaliczenia kończące określone zajęcia, prowadzi się:
  • w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  • w formie tradycyjnej, tzn. na terenie Uczelni, z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Decyzję w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się, o których mowa w ust. 1, podejmuje, odpowiednio, dziekan wydziału lub dyrektor szkoły doktorskiej.
 • Szczegółowe zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, o których mowa
  w ust. 1 pkt 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Narzędzia informatyczne, służące przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, muszą zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej
§6
 • Zajęcia dydaktyczne odbywające się w formie tradycyjnej, należy realizować z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego, określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Podczas zajęć odbywających się na terenie Uczelni, prowadzący zajęcia każdorazowo sprawdza listę obecności i przechowuje ją na potrzeby ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez okres 30 dni od przeprowadzenia zajęć.
 • Dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach mniejszych niż określone w odrębnym zarządzeniu rektora, wyłącznie za zgodą, odpowiednio, prorektora ds. studiów lub prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Prorektor ds. studiów lub prorektor
  nauki i współpracy z zagranicą podejmuje decyzję w tej sprawie, po uzyskaniu opinii, odpowiednio, dziekana właściwego wydziału lub dyrektora szkoły doktorskiej oraz biorąc pod uwagę specyfikę zajęć dydaktycznych lub powierzchnię sal dydaktycznych.
 
Konsultacje i dyżury dydaktyczne
§7
 • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się zdalnie lub w formie tradycyjnej, w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej instytutu. Decyzję w tej sprawie podejmuje, odpowiednio, dziekan wydziału lub dyrektor szkoły doktorskiej.
 • Dopuszcza się, jako środek pomocniczy do kontaktu ze studentami, wykorzystanie systemu USOS (Umail) oraz poczty służbowej pracownika.
 • Korzystanie przez pracowników z poczty służbowej w domenie uph.edu.pl jest obowiązkowe. Niedozwolone jest korzystanie z prywatnych adresów pocztowych w celach służbowych.
 
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych
§8
 • Egzaminy dyplomowe przeprowadza się:
 • w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • w formie tradycyjnej, tzn. na terenie Uczelni, z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje dziekan wydziału.
 • W przypadku studentów z niepełnosprawnościami, zdających egzamin dyplomowy
  w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy uwzględnić ich szczególne potrzeby. W tym celu, przed rozpoczęciem procedury egzaminu dyplomowego, student powinien skontaktować się z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami
  i zgłosić w tym zakresie swoje potrzeby, w szczególności takie jak: udział tłumacza języka migowego, asystenta wspierającego, psychologa. Centrum Kształcenia
  i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami informuje dziekana właściwego wydziału
  o potrzebie i zakresie udzielenia wsparcia studentowi z niepełnosprawnościami.
 • Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Do egzaminów przeprowadzanych na studiach podyplomowych w trybie zdalnym stosuje się, odpowiednio, przepisy załącznika Nr 2, o którym mowa w ust. 4, z uwzględnieniem wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych i programach studiów podyplomowych.

Postanowienia końcowe
§9
W przypadku braku możliwości prowadzenia przez nauczyciela akademickiego zajęć lub egzaminów/zaliczeń poza budynkami Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (również w przypadku problemów technicznych), dziekan wydziału zobowiązany jest zapewnić pracownikowi, na jego wniosek, pomieszczenie w budynku wydziału wyposażone w sprzęt z zainstalowaną kamerą i mikrofonem, umożliwiający dwukierunkowy przekaz audio-video oraz z dostępem do internetu.

§10
W sprawach nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu decyzje podejmują dziekani wydziałów, dyrektor szkoły doktorskiej oraz kierownicy studiów doktoranckich.

§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina

Załączniki: