Uniwersytet

Siedlce, dnia 24 maja 2021 r.

DOZ.0111.10.2021

PISMO OKÓLNE Nr 8/2021

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 14/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, zwanego dalej „zarządzeniem”, przypominam, że:

1) Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 zarządzenia, egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane w formie tradycyjnej, tzn. na terenie Uczelni;
2) Zgodnie z § 8 ust. 2 zarządzenia, decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, podejmują dziekani wydziałów.

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej na terenie kraju i stopniowym łagodzeniem związanych z tym ograniczeń, nakazów i zakazów, zalecam Państwu Dziekanom podjęcie działań zmierzających do przeprowadzania, egzaminów dyplomowych w formie tradycyjnej, tzn. na terenie Uczelni – z zachowaniem obowiązującego aktualnie reżimu sanitarnego.

Polecam jednocześnie przeprowadzanie obron rozpraw doktorskich w formie tradycyjnej.

W uzasadnionych przypadkach:

1) Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) Rektor, na wniosek przewodniczącego komisji doktorskiej, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina