JM Rektor  prof. Tamara Zacharuk zarządzeniem nr 100/2018 z dn. 6 listopada 2018 r. powołała zespoły do przygotowania projektów wewnętrznych aktów prawnych dostosowujących zasady funkcjonowania UPH do nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisach ją wprowadzających. W skład zespołów powołani zostali pracownicy różnych uniwersyteckich jednostek. Zakres prac oraz skład zespołów wypracowane zostały na posiedzeniach Kolegium Rektorskiego.

1. Zespół ds. opracowania regulaminu pracy w UPH
a) mgr Mariusz Duda, kierownik Działu Spraw Pracowniczych – przewodniczący,
b) dr hab. Marcin Becher (WP) – członek,
c) dr Waldemar Wysocki (WNS) – członek,
d) dr Karol Pachnik (WNEiP) – członek,
e) dr Norbert Malec (WH) – członek,
f) mgr Jarosław Szynkarczyk, kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego – członek,
g) mgr Sylwia Mazurek, kierownik Działu Organizacji Studiów – członek,
h) mgr Agnieszka Hołubiec, Dział Spraw Pracowniczych – sekretarz;

2. Zespół ds. opracowania regulaminu wynagradzania
a) dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. nauki – przewodniczący,
b) prof. Robert Rosa (WP) – członek,
c) dr Marcin Chrząścik (WNEiP) – członek,
d) dr Agnieszka Gil-Świderska (WNŚ) – członek,
e) dr hab. Sławomir Sobczak, (WH) – członek,
f) mgr Mariusz Duda, kierownik Działu Spraw Pracowniczych – członek,
g) mgr Lidia Bulik, Specjalista ds. analiz i planowania – sekretarz; 

3. Zespół ds. opracowania regulamin studiów
a) dr hab. Anna Charuta, Prorektor ds. studiów – przewodnicząca,
b) dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga (WP) – członek,
c) dr Danuta Kroczewska (WNŚ) – członek,
d) dr Anna Rak (WNEiP) – członek,
e) dr Beata Gałek (WH) – członek,
f) mgr Sylwia Mazurek, kierownik Działu Organizacji Studiów – sekretarz,
g) mgr Anna Nowosad, kierownik Dziekanatu WH – członek,
h) mgr Edyta Żydak, kierownik Dziekanatu WP – członek,
i) mgr Agnieszka Sałata – kierownik Dziekanatu WNEiP – członek,
j) mgr Beata Ciok – kierownik Dziekanatu WNŚ – członek,
k) Przewodniczący Parlamentu Studentów UPH – członek;

4. Zespół ds. opracowania zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej, programu kształcenia w szkole doktorskiej oraz regulaminów szkół doktorskich:
a) dr hab. Mirosław Minkina, prorektor ds. nauki – przewodniczący,
b) dr hab. Beata Kuziemska (WP) – członek,
c) dr hab. Danuta Branowska (WNŚ) – członek,
d) dr hab. Dorota Wereda (WH) – członek,
e) dr Jolanta Brodowska-Szewczuk (WNEiP) – członek,
f) mgr Katarzyna Sobolewska, kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą – członek,
g) mgr Dorota Skibniewska, Dziekanat WH – członek,
h) mgr Karolina Cymerman, Dziekanat WP – sekretarz

5. Zespół ds. opracowania regulaminu organizacyjnego UPH
a) dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, Prorektor ds. rozwoju – przewodniczący,
b) dr hab. Lidia Obojska (WNŚ) – członek,
c) dr hab. Włodzimierz Fehler (WH) – członek,
d) dr hab. Krzysztof Prokop (WNEiP) – członek,
e) dr hab. Andrzej Wysokiński (WP) – członek,
f) mgr Jarosław Szynkarczyk, kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego – członek,
g) mgr Łukasz Tokarski, Dział Organizacyjno-Prawny – sekretarz,
h) mgr Michał Kowal, Pełnomocnik Kanclerza ds. jakości zarządzania w administracji UPH – członek; 

6. Zespół ds. opracowania projektu uchwały senatu określającej szczegółowy sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, o których mowa w art. 192 ust. 2 i 221 ust. 14 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
a) dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. nauki – Przewodniczący,
b) prof. dr hab. Andrzej Glen (WH) – członek,
c) dr hab. Janina Kopyra (WNS) – członek,
d) dr hab. Stanisław Faliński (WNEiP) – członek,
e) prof. dr hab. Kazimierz Jankowski (WP) – członek,
f) mgr Katarzyna Sobolewska – sekretarz.

Zarządzenie nr 100/2018 - do pobrania w formacie pdf.