W trakcie posiedzenia Senatu w dn. 24 października 2018 r. odbyła się dyskusja dotycząca nowej struktury Uniwersytetu w związku ze zmianami, które niesie ze sobą Ustawa 2.0. Wcześniej odbyły się konsultacje w środowisku akademickim na każdym z wydziałów, a informacje o ich efektach na posiedzeniu Senatu przedstawili dziekani.
Na kolejnym posiedzeniu Senatu w 28 listopada br. JM Rektor zaprezentuje propozycję nowej struktury.

Przewodniczący Senackiej komisji statutowo-regulaminowej, prof. Arkadiusz Indraszczyk przedstawił zarys prac nad statutem uczelni. Jednocześnie poinformował, że do Komisji można skierować uwagi i sugestie dotyczące sposobu wyboru rady uczelni. Pierwsza rada uczelni rozpocznie swoją działalność jeszcze w bieżącym roku akademickim i jednym z jej pierwszych zadań będzie zaopiniowanie nowego Statutu uczelni, który zgodnie z  przepisami wprowadzającymi nową ustawę musi wejść w życie 1 października 2019 r.

Zgodnie z art. 18. 1.  Ustawy do zadań rady uczelni należy:
1) opiniowanie projektu strategii uczelni;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
4) monitorowanie zarządzania uczelnią;
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.