Ogłoszenia ważne


Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi Programu Szczepień przeciw COVID-19 pragnę poinformować, że od 2 marca 2021 roku od godziny 8.00 do 3 marca 2021 roku rusza proces rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich w wieku do 69 roku życia, którzy nie byli ujęci w pierwszej grupie zgłoszonych do szczepienia, a także nauczycieli, którzy wcześniej nie skorzystali z rejestracji, a byli do tego uprawnieni.

   W związku z powyższym osoby chętne do szczepienia proszę o wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesłanie go w formie skanu na adres e-mailowy wyznaczonych koordynatorów, tj.: lub w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2021 r. do godziny 13.00.

   Proszę pamiętać, że osoby, które wyślą stosowne oświadczenie po wyznaczonym czasie nie zostaną zgłoszone do organizowanej tury szczepień w ustalonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki terminie. 

   Oryginały oświadczeń potwierdzających zgłoszenie należy przesłać w późniejszym terminie w formie papierowej do Sekretariatu Rektora.

   Do realizacji szczepień wskazany zostanie Szpital Miejski w Siedlcach.

   Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów nauczycielom będzie podawana szczepionka Astra-Zeneca. Nauczyciele, którzy pracują  w więcej niż jednej szkole/uczelni lub współpracują z więcej niż jedną szkołą/uczelnią, mogą zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej placówce. Rekomendowane przez MEiN jest w tym wypadku podstawowe miejsce pracy. Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 25 czerwca br.).

Zgoda na przetwarzanie danych

     Bliższych informacji dotyczących organizacji szczepień uzyskać można na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-2-marca-rusza-rejestracja-na-szczepienia-kolejnej-grupy-nauczycieli

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

                                                                      

                                                                                                                                        REKTOR

                                                                                                                         prof. dr hab. Mirosław Minkina

Siedlce, dnia 26 lutego 2021 r.

PISMO OKÓLNE Nr 3/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

 1. Do dnia 31 marca 2021 r. polecam dalsze wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników UPH, o której mowa w § 3 zarządzenia, o ile rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na to pozwala. W pozostałym zakresie dotyczącym pracy zdalnej, do dnia 31 marca 2021 r. obowiązują postanowienia Pisma Okólnego Nr 6/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
 2. Od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. wprowadzam obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba oraz na korytarzach oraz holach budynków Uniwersytetu wyłącznie przy pomocy maseczki. Niedozwolone jest zakrywanie ust i nosa przy użyciu przyłbic, szalików, kominów, chust i bandan. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązku, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, sprawują prorektorzy, dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów, kanclerz, kwestor i kierownicy jednostek organizacyjnych.
 3. Do dnia 31 marca 2021 r. prowadzenie przez Bibliotekę Główną działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
 4. W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w czasie epidemii obowiązują postanowienia Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r., w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z treścią niniejszego pisma oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określa Zarządzenie Rektora Nr 14/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.

Przypominam także, że do odwołania obowiązuje zakaz organizowania w Uniwersytecie imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

 1. spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
 2. szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
 3. kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 4. egzaminów z języka polskiego jako języka obcego;
 5. szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina

ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§
1
Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021:
 • na studiach pierwszego stopnia;
 • na studiach drugiego stopnia;
 • na jednolitych studiach magisterskich;
 • na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020;
 • w Szkole Doktorskiej;
 • na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

§2

§3
 • Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym prowadzone są w formie synchronicznej,
  w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym,
  z wykorzystaniem jednolitych narzędzi informatycznych, określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 36/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć on-line w UPH w czasie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Prowadzący zajęcia przygotowują materiały dydaktyczne oraz udostępniają je studentom i doktorantom w ramach usługi „G Suite”; udostępnienie materiałów do samodzielnej nauki nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć.

§4
 • Dziekani wydziałów i dyrektor szkoły doktorskiej sprawują bieżący nadzór nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.
 • Prowadzący zajęcia:
 • na polecenie dziekana wydziału lub dyrektora szkoły doktorskiej udzielają im szczegółowych informacji na temat planowanych, realizowanych lub zakończonych zajęć w trybie zdalnym;
 • informują niezwłocznie dziekana wydziału lub dyrektora szkoły doktorskiej
  o występujących trudnościach w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.
 
Weryfikacja efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów i studiów podyplomowych oraz w programie kształcenia szkoły doktorskiej w zakresie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia
§5
 • Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy i zaliczenia kończące określone zajęcia, prowadzi się:
  • w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  • w formie tradycyjnej, tzn. na terenie Uczelni, z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Decyzję w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się, o których mowa w ust. 1, podejmuje, odpowiednio, dziekan wydziału lub dyrektor szkoły doktorskiej.
 • Szczegółowe zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, o których mowa
  w ust. 1 pkt 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Narzędzia informatyczne, służące przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, muszą zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej
§6
 • Zajęcia dydaktyczne odbywające się w formie tradycyjnej, należy realizować z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego, określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Podczas zajęć odbywających się na terenie Uczelni, prowadzący zajęcia każdorazowo sprawdza listę obecności i przechowuje ją na potrzeby ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez okres 30 dni od przeprowadzenia zajęć.
 • Dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach mniejszych niż określone w odrębnym zarządzeniu rektora, wyłącznie za zgodą, odpowiednio, prorektora ds. studiów lub prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Prorektor ds. studiów lub prorektor
  nauki i współpracy z zagranicą podejmuje decyzję w tej sprawie, po uzyskaniu opinii, odpowiednio, dziekana właściwego wydziału lub dyrektora szkoły doktorskiej oraz biorąc pod uwagę specyfikę zajęć dydaktycznych lub powierzchnię sal dydaktycznych.
 
Konsultacje i dyżury dydaktyczne
§7
 • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się zdalnie lub w formie tradycyjnej, w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej instytutu. Decyzję w tej sprawie podejmuje, odpowiednio, dziekan wydziału lub dyrektor szkoły doktorskiej.
 • Dopuszcza się, jako środek pomocniczy do kontaktu ze studentami, wykorzystanie systemu USOS (Umail) oraz poczty służbowej pracownika.
 • Korzystanie przez pracowników z poczty służbowej w domenie uph.edu.pl jest obowiązkowe. Niedozwolone jest korzystanie z prywatnych adresów pocztowych w celach służbowych.
 
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych
§8
 • Egzaminy dyplomowe przeprowadza się:
 • w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • w formie tradycyjnej, tzn. na terenie Uczelni, z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje dziekan wydziału.
 • W przypadku studentów z niepełnosprawnościami, zdających egzamin dyplomowy
  w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy uwzględnić ich szczególne potrzeby. W tym celu, przed rozpoczęciem procedury egzaminu dyplomowego, student powinien skontaktować się z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami
  i zgłosić w tym zakresie swoje potrzeby, w szczególności takie jak: udział tłumacza języka migowego, asystenta wspierającego, psychologa. Centrum Kształcenia
  i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami informuje dziekana właściwego wydziału
  o potrzebie i zakresie udzielenia wsparcia studentowi z niepełnosprawnościami.
 • Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Do egzaminów przeprowadzanych na studiach podyplomowych w trybie zdalnym stosuje się, odpowiednio, przepisy załącznika Nr 2, o którym mowa w ust. 4, z uwzględnieniem wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych i programach studiów podyplomowych.

Postanowienia końcowe
§9
W przypadku braku możliwości prowadzenia przez nauczyciela akademickiego zajęć lub egzaminów/zaliczeń poza budynkami Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (również w przypadku problemów technicznych), dziekan wydziału zobowiązany jest zapewnić pracownikowi, na jego wniosek, pomieszczenie w budynku wydziału wyposażone w sprzęt z zainstalowaną kamerą i mikrofonem, umożliwiający dwukierunkowy przekaz audio-video oraz z dostępem do internetu.

§10
W sprawach nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu decyzje podejmują dziekani wydziałów, dyrektor szkoły doktorskiej oraz kierownicy studiów doktoranckich.

§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina

Załączniki: