PISMO OKÓLNE Nr 6/2020

W związku z § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) oraz stosownie do § 3 ust. 3 Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej zarządzeniem, postanawiam, co następuje:

 1. Do dnia 4 grudnia 2020 r. polecam wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników UPH, o której mowa w § 3 zarządzenia, o ile rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na to pozwala. Właściwy Prorektor, właściwy Dziekan Wydziału, Dyrektor Instytutu, Kanclerz oraz Kwestor może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy członkom wspólnoty UPH lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby UPH, jeśli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.
 2. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne w sprawie świadczenia pracy zdalnej ustalą, odpowiednio, Prorektorzy, Dziekani Wydziałów, Dyrektorzy Instytutów, Kanclerz, Kwestor oraz kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych, mając na uwadze:
  1. zapewnienie ciągłości funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej;
  2. prawidłowość i terminowość realizacji zadań w danej jednostce organizacyjnej lub na danym stanowisku;
  3. umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy;
  4. narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej;
  5. poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych;
  6. sposób prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności, uwzględniający w szczególności opis tych czynności, a także datę ich wykonywania;
  7. formę i częstotliwość prowadzenia ewidencji, o której mowa w pkt 6.
 3. Osoby wskazane w ust. 2 przekazują niezwłocznie do Działu Spraw Pracowniczych informację o przyjętych szczegółowych rozwiązaniach organizacyjnych w sprawie świadczenia pracy zdalnej.
REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina