Siedlce, dnia 29 stycznia 2021 r.

PISMO OKÓLNE Nr 2/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

  • Do dnia 28 lutego 2021 r. polecam dalsze wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników UPH, o której mowa w § 3 zarządzenia, o ile rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na to pozwala. W pozostałym zakresie dotyczącym pracy zdalnej, do dnia 28 lutego
    2021 r. obowiązują postanowienia Pisma Okólnego Nr 6/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
  • Do dnia 28 lutego 2021 r. utrzymuję obowiązki zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy) w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba oraz na korytarzach oraz holach w budynkach Uniwersytetu.
  • Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez Bibliotekę Główną oraz bibliotekę specjalistyczną – Bibliotekę Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Przypominam także, że do odwołania obowiązuje zakaz organizowania w Uniwersytecie imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

  • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
  • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
  • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • egzaminów z języka polskiego jako języka obcego;
  • szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina