Siedlce, dnia 30 kwietnia 2021 r.

PISMO OKÓLNE Nr 6/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

  1. Do dnia 14 maja 2021 r. polecam dalsze wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników UPH, o której mowa w § 3 zarządzenia, o ile rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na to pozwala. W pozostałym zakresie dotyczącym pracy zdalnej, do dnia 14 maja 2021 r. obowiązują postanowienia Pisma Okólnego Nr 6/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
  2. Do dnia 14 maja 2021 r. utrzymuję obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba oraz na korytarzach oraz holach budynków Uniwersytetu wyłącznie przy pomocy maseczki. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązku, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, sprawują prorektorzy, dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów, kanclerz, kwestor i kierownicy jednostek organizacyjnych.
  3. Do dnia 14 maja 2021 r. prowadzenie przez Bibliotekę Główną działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
  4. W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w czasie epidemii obowiązują postanowienia Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r., w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z treścią niniejszego pisma oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określa Zarządzenie Rektora Nr 14/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.

Przypominam także, że w Uniwersytecie do odwołania obowiązuje zakaz organizowania oraz udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

  1. spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
  2. szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
  3. kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  4. egzaminów z języka polskiego jako języka obcego;
  5. szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

z up. Rektora
PROREKTOR DS. NAUKI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk