Ogłoszenia COVID-19

ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i studentów Uniwersytetu podczas realizacji zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, praktycznych, przeprowadzania obron prac dyplomowych i obron rozpraw doktorskich oraz procedur postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u pracowników lub studentów

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt. 25 Statutu UPH oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 911) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się:

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ogólnych zasad działalności Uniwersytetu w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 911) zarządza się, co następuje:

§1

Zarządzenie określa ogólne zasady działalności Uniwersytetu w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. w związku z czasowym ograniczeniem jego funkcjonowania na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zwanego dalej „rozporządzeniem”).

 §2

 1. W związku z zawieszeniem na podstawie rozporządzenia kształcenia w obiektach Uniwersytetu, w okresie o którym mowa w § 1, zajęcia dydaktyczne oraz kształcenie doktorantów prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej), na zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 36/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie realizacji zajęć on-line w UPH w czasie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1, w obiektach Uniwersytetu mogą być prowadzone zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.
 3. Decyzję o prowadzeniu zajęć w formie, o której mowa w ust. 2, podejmuje Rektor na wniosek dziekana właściwego wydziału, kierownika studiów podyplomowych lub dyrektora Szkoły Doktorskiej, zaopiniowany, odpowiednio, przez Prorektora ds. studiów lub Prorektora ds. nauki.
 4. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 3, Rektor określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury UPH zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.
 5. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowywania materiałów dydaktycznych umożliwiających kontynuowanie procesu kształcenia w formie zdalnej oraz prowadzenia zajęć w tej formie.
 6. Zobowiązuje się studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do uczestniczenia we wszystkich przewidzianych dla danego kierunku i roku studiów zajęciach prowadzonych w formie zdalnej.
 7. Zajęcia, zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami organizacji roku akademickiego określonymi w odrębnych przepisach.
 8. Zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe przeprowadza się
  z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację. W uzasadnionych przypadkach, Rektor może wyrazić zgodę na organizację zaliczeń, egzaminów kończących zajęcia i egzaminów dyplomowych w obiektach Uniwersytetu w sposób zapewniający przestrzeganie reguł sanitarnych obowiązujących w obiektach Uniwersytetu. Szczegółowe zasady przeprowadzana zaliczeń i egzaminów reguluje odrębne zarządzenie Rektora.
 9. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów i dyrektora Szkoły Doktorskiej do organizacji
  i nadzorowania procesu kształcenia w formie zdalnej oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora.

 §3

W okresie, o którym mowa w § 1, zajęcia dydaktyczne, staże dla studentów oraz pozostałych uczestników projektów i innych form edukacyjnych, przewidziane w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków UE, mogą być prowadzone w obiektach należących do Uniwersytetu, jak również poza nimi – w przypadku, gdy ich realizacja nie może być prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a podmiot realizujący zajęcia i staże zapewni przestrzeganie obowiązujących wymogów sanitarnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek kierownika projektu lub innej formy kształcenia lub na wniosek właściwego Prorektora.

 §4

 1. Do dnia 30 września 2020 r. zawiesza się:
  • zajęcia prowadzone w Ośrodku Jeździeckim;
  • zajęcia prowadzone w Centrum Sportu i Rekreacji;
  • działalność prowadzoną przez Poradnię Dietetyczno-Żywieniową i Studencką Poradnię Logopedyczną;
  • zajęcia Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetu Dziecięcego;
  • służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, studentów i doktorantów;
  • przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych;
  • zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta oraz zakazuje się odwiedzin przez gości zewnętrznych, z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Kanclerz może wyrazić indywidualną zgodę na zakwaterowanie.
 2. Krajowe wyjazdy służbowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mogą być realizowane po wyrażeniu indywidualnej zgody przez Rektora. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest wymagana w przypadku wyjazdów służbowych do Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach i Ośrodka Wypoczynkowego w Ogonkach.

§5

Do dnia 30 września 2020 r. zakazuje się organizowania w obiektach i na terenach Uniwersytetu wszelkich wydarzeń o charakterze otwartym, a w szczególności konferencji sympozjów, wykładów, imprez sportowych i artystycznych.

§6

 1. Do odwołania ogranicza się̨ możliwość korzystania przez czytelników z Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej – Biblioteki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
 2. Prorektor ds. nauki opublikuje komunikat o aktualnie obowiązujących zasadach pracy Biblioteki oraz usługach dostępnych dla czytelników

§7

 1. Funkcjonowanie bufetów i punktów usługowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu możliwe jest za zgodą Kanclerza, wyrażoną po spełnieniu przez najemcę przepisów i reguł sanitarnych oraz wyłącznie w przypadku, gdy obowiązujące w czasie zagrożenia epidemicznego przepisy zezwalają na prowadzenie tego typu działalności.
 2. Korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Ogonkach zostanie uregulowane odrębnym zarządzeniem.

 §8

 1. Świadczenie pracy na terenie Uniwersytetu, w miejscu jej stałego wykonywania, powinno być prowadzone z zachowaniem warunków sanitarnych określonych w zarządzeniu Rektora, powszechnie obowiązujących przepisach oraz zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez uprawnione organy administracji państwowej.
 2. Dopuszcza się możliwość świadczenia pracy zdalnej, jeżeli pozwala na to zakres zadań
  i obowiązków pracowniczych, z wyjątkiem osób, od pracy których zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków wspólnoty Uniwersytetu lub ciągłość́ funkcjonowania Uczelni i ochrona jej majątku.
 3. Praca zdalna polega na tym, że pracownik wykonuje swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy poza miejscem stałego wykonywania pracy i przekazuje efekty swojej pracy bezpośredniemu przełożonemu w sposób uzgodniony z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:
  1. codziennego zapoznawania się z komunikatami wydawanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz regulacjami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez Rektora;
  2. utrzymywania kontaktu z pracownikami oraz do nadzorowania świadczonej przez nich pracy zdalnej.
 5. Decyzje dotyczące organizacji pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podejmuje na wniosek ich kierownika, odpowiednio, Rektor, Kanclerz, Kwestor, właściwy Prorektor, Dziekan lub Dyrektor Instytutu, w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych.
 6. Informacja o podjętych decyzjach, o których mowa w ust. 5, przekazywana jest do Rektora, za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych, w postaci miesięcznych harmonogramów świadczenia pracy, sporządzanych przez kierowników jednostek organizacyjnych i zatwierdzanych przez właściwych przełożonych, wymienionych w ust. 5, przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą. Harmonogramy świadczenia pracy dotyczące czerwca 2020 r. powinny być sporządzone, zatwierdzone
  i przekazane do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 5 czerwca 2020 r.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, dotyczących świadczenia pracy przez pracowników Uniwersytetu w czasie zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stosuje się odpowiednie postanowienia:
  1. Zarządzenia Nr 35/2020 Rektora UPH z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zagrożeniem epidemicznym;
  2. Zarządzenia Nr 56/2020 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowej zmiany organizacji pracy niektórych pracowników UPH z powodu ograniczeń
   w funkcjonowaniu uczelni w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu;
  3. Pisma Okólnego Nr 1/2020 Rektora UPH z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w czasie obowiązywania stanu epidemii.

§9

 1. W celu zapewnienia komunikacji między pracownikami i procedowania spraw służbowych, wprowadza się obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w celu przekazywania dokumentów w formie elektronicznej.
 2. Zobowiązuje się pracowników do korzystania z poczty elektronicznej oraz zapoznawania się z przesyłaną za jej pośrednictwem korespondencją: zarządzeniami, komunikatami, informacjami i dokumentami, na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 77/2013 Rektora UPH z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie w sprawie ustalenia zasad tworzenia i aktualizacji adresów poczty elektronicznej oraz elektronicznej komunikacji wewnętrznej pracowników UPH.
 3. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych, korzystanie z prywatnych adresów pocztowych w celach służbowych jest niedozwolone.

 §10

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 29/2020 Rektora UPH z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych;
 2. Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora UPH z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Poradni Dietetyczno-Żywieniowej oraz Studenckiej Poradni Logopedycznej;
 3. Zarządzenie Nr 44/2020 Rektora UPH z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu;
 4. Zarządzenie Nr 59/2020 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany niektórych zarządzeń rektora w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu;
 5. Zarządzenie Nr 63/2020 Rektora UPH z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany niektórych zarządzeń rektora w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 25 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się,
co następuje:

§1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 31 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

 • § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2

 • Do dnia 31 maja 2020 r. ogranicza się̨ możliwość korzystania przez czytelników
  z Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej – Biblioteki Wydziału Nauk Ścisłych
  i Przyrodniczych.
 • Dyrektor Biblioteki Głównej, w uzgodnieniu z właściwym prorektorem, opublikuje na stronie internetowej Biblioteki informację o aktualnie obowiązujących zasadach pracy Biblioteki oraz usługach dostępnych dla czytelników.”;
 • w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Do dnia 31 maja 2020 r. włącznie:”.

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Na podstawie § 28 ust. 1 i 4 Ordynacji Wyborczej UPH, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UPH, mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, informuję co następuje:

 1. Zebranie przedwyborcze kandydata na Rektora z członkami wspólnoty Uniwersytetu odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. w godzinach 11:00-12:00 z wykorzystaniem usługi Google Meet. Link umożliwiający wzięcie udziału w zebraniu przedwyborczym zostanie podany do wiadomości członków wspólnoty Uniwersytetu przez Przewodniczącego UKE na stronie internetowej UPH.
 2. W przypadku, gdy ze względu na problemy techniczne lub inne, zebranie nie odbędzie się we wskazanym w ust. 1 terminie lub nie wszyscy zainteresowani udziałem w zebraniu członkowie wspólnoty wezmą w nim udział, zebranie przedwyborcze może być powtórzone. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący UKE i informuje o tym członków wspólnoty UPH.
 3. Zebranie przedwyborcze prowadzi Przewodniczący UKE.
 4. Ustala się następujący porządek zebrania przedwyborczego:
  1. przewodniczący UKE otwiera zebranie, informuje o jego przebiegu i dokonuje prezentacji sylwetki kandydata na Rektora;
  2. kandydat na Rektora przedstawia swój program i wizję funkcjonowania UPH;
  3. kandydat na Rektora odpowiada na pytania zadane przez członków wspólnoty UPH, z uwzględnieniem pkt. 5;
  4. po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący UKE zamyka zebranie przedwyborcze.
 5. Pytania do kandydata na Rektora mogą być zadawane przez członków wspólnoty UPH w następującym trybie:
  1. w dniu poprzedzającym zebranie przedwyborcze to jest w dniu 26 maja 2020 r. do godz. 15.00 na adres e-mail:
  2. głosowo – podczas zebrania przedwyborczego, z podaniem imienia i nazwiska zadającego pytanie, po uprzednim zgłoszeniu chęci zadania pytania w oknie chatu usługi Google Meet; o kolejności zadawanych pytań decyduje kolejność zgłoszeń;
  3. w przypadku dużej liczby pytań, Przewodniczący UKE może zdecydować o zmianie kolejności udzielania odpowiedzi przez kandydata;
  4. po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący UKE zamyka zebranie przedwyborcze.
 6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący UKE może zmienić ustalony porządek zebrania przedwyborczego.

Przewodniczący
Uczelnianego Kolegium Elektorów
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

Załączniki: