Szanowni studenci i doktoranci,

W ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia br. przewidziano pomoc finansową dla  studentów i doktorantów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z sytuacją epidemiczną.

Student/doktorant, może ubiegać się o zapomogę z funduszu stypendialnego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu: http://www.bip.uph.edu.pl/12768,28970/28970/art31490.html.

Zgodnie z ww. ustawą w okresie zagrożenia epidemicznego zapomoga jest przyznawana przez rektora (z pominięciem komisji stypendialnej) oraz nie stosuje się do przyznawania tego świadczenia przepisów Kpa oraz limitu dwóch zapomóg w roku akademickim. Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym.