W dniu 28 maja 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem UPH a Związkami Zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w sprawie ustalenia zasad podwyżki wynagrodzeń pracowników UPH.

   Na mocy zawartego porozumienia kwota subwencji w wysokości 4.640.300 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy trzysta złotych) otrzymanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została w całości przeznaczona na podwyższenie wynagrodzeń w UPH.

W stosunku do osób zatrudnionych w grupie nauczycieli akademickich na stanowisku adiunkta lub asystenta wysokość podwyżki wynagrodzenia  wyniesie 4%.

W stosunku do pozostałych pracowników we wszystkich grupach pracowniczych – wysokość podwyżki wynagrodzenia wyniesie 9%.

   Podwyższenie wynagrodzeń nastąpi w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.

   Ponadto w dniu 24 maja 2019 r zostało zawarte porozumienie w pomiędzy Rektorem UPH a Związkami Zawodowymi działającymi w UPH w sprawie uchylenia regulaminu premiowania dla pracowników niebędących nauczycielami akademickim. Na mocy zawartego porozumienia premia zostanie w całości włączona do otrzymywanego przez pracownika miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

   Strony porozumienia ustaliły, że w pierwszej kolejności zostanie dokonane podwyższenie wynagrodzeń pracowników ze środków objętych subwencją a następnie do tak ustalonego wynagrodzenia zostanie włączona premia wynikająca z uchylonego regulaminu.

Pełna treść porozumienia dostępna jest do wglądu u przedstawicieli Związków Zawodowych oraz w Dziale Spraw Pracowniczych.

Siedlce, dnia 28 maja 2019 r.

                                                                                                        Rektor UPH
                                                                                                                          dr hab. Tamara Zacharuk
  profesor uczelni

T A B E L A
wysokości dopłat dla pracowników do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w 2019 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł   Kwota dopłaty brutto w zł
Pracownicy
w tym :
zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy przebywający na urlopach wychowawczych
do 2.100
od 2.101  do  2.800
od 2.801  do  3.600
od 3.601  do  4.500
od 4.501  do  5.500
pow. 5.500
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700

T A B E L A
wysokości dopłat do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego organizowanego we własnym zakresie w 2019 roku dla emerytów i rencistów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł   Kwota dopłaty brutto w zł
  emeryci i renciści do 1.100
od 1.101 do 1.700
od 1.701 do 2.400
od 2.401 do 3.200
pow. 3.200
1.000
900
800
700
600


T A B E L A
wysokości jednorazowych świadczeń pieniężnych w 2019 roku dla emerytów i rencistów, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i zakończyli zatrudnienie w Uczelni z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł Kwota dopłaty brutto w zł
emeryci i renciści,
którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i zakończyli zatrudnienie w Uczelni
do 2.100
od 2.101  do  2.800
od 2.801  do  3.600
od 3.601  do  4.500
od 4.501  do  5.500
pow. 5.500
500
480
460
440
420
400

Wzory wniosków do wypełnienia

UWAGA: prosimy o drukowanie obu stron wniosków (druk dwustronnny lub druk jednostronny na oddzielnych kartkach papieru).

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (aktualizacja dnia 21 czerwca 2018 r.)   Plik PDF
- Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS: wysokości dopłat do wczasów organizowanych we własnym zakresie w 2019 roku z ZFŚS   Plik PDF
- Załącznik nr 8 do regulaminu ZFŚS: wniosek o dopłatę do wypoczynku wczasowego (dla pracowników) Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 11 do regulaminu ZFŚS: wniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego (dla emerytów i rencistów) w 2019 roku z ZFŚS Plik DOC Plik PDF