W dniu 08.11.2017 roku zawarte zostało  porozumienie pomiędzy: Rektorem - dr hab. Tamarą Zacharuk a Związkami Zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w sprawie wypłacania pieniężnych świadczeń świąteczno-noworocznych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o następującej treści:
  1. Uprawnionymi do świadczenia są pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego zatrudnieni na dzień 1 grudnia 2017 r., oraz pracownicy, którzy w 2017 roku rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
  2. Świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają w dniu 01.12.2017 roku na urlopach bezpłatnych, z wyjątkiem urlopów wychowawczych.
  3. Świadczenie dla pracowników, którzy skorzystali z dopłaty do wypoczynku w 2017 roku, przyznane będzie po wcześniejszym złożeniu wniosku przez pracownika stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia.
  4. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego przychodu na jednego członka rodziny w roku kalendarzowym 2016 wykazanym we wniosku  o dopłatę do wypoczynku.
  5. Pracownicy, którzy nie składali wniosków o dopłatę do wypoczynku wczasowego otrzymają świadczenie po uprzednim złożeniu właściwego wniosku o jego wypłatę stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego porozumienia. Średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny tych pracowników zostanie ustalony na zasadach, które obowiązują przy wypłacie dopłat do wypoczynku.
  6. Wysokość przysługującego świadczenia  określa tabela, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia.
W załączeniu tabela wysokości pieniężnych świadczeń świąteczno-noworocznych. 

T A B E L A wysokości pieniężnych świadczeń świąteczno-noworocznych w 2017 roku  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby uprawnione

 

Przychód
na członka rodziny w 2016 r.

 brutto w zł

Wysokość  świadczenia pieniężnego

brutto w zł

 

Pracownicy w tym :
zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, przebywający na urlopach wychowawczych.

 

 

do                   2.000
od  2.001  do 2.700
od  2.701  do 3.500
od  3.501  do 4.400
od  4.401  do 5.500
pow.               5.501

 

1.000
970
940
910
880
840