W dniu 21.11.2018 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy:

Rektorem - dr hab. Tamarą Zacharuk a Związkami Zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w sprawie wypłacania  pieniężnych świadczeń świąteczno-noworocznych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o następującej treści:

  1. Uprawnionymi do świadczenia są pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego zatrudnieni na dzień 1 grudnia 2018 r., oraz pracownicy którzy w 2018 roku rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
  2. Świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają w dniu 01.12.2018 roku 
    na urlopach bezpłatnych, z wyjątkiem urlopów wychowawczych.
  3. Świadczenie dla pracowników, którzy skorzystali z dopłaty do wypoczynku w 2018 roku, przyznane będzie po wcześniejszym złożeniu wniosku przez pracownika stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia.
  4. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego przychodu na jednego członka rodziny w roku kalendarzowym 2017 wykazanym we wniosku  o dopłatę do wypoczynku.
  5. Pracownicy, którzy nie składali wniosków o dopłatę do wypoczynku wczasowego otrzymają świadczenie po uprzednim złożeniu wniosku o jego wypłatę stanowiącego załącznik nr 3 do porozumienia. Średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny tych pracowników zostanie ustalony na zasadach, które obowiązują przy wypłacie dopłat do wypoczynku.
  6. Wysokość przysługującego świadczenia określa tabela, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

W załączeniu tabela wysokości pieniężnych świadczeń świąteczno-noworocznych. 
                                

TABELA wysokości pieniężnych świadczeń świąteczno-noworocznych w 2018 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby uprawnione   Przychód
na członka rodziny w 2017 r.  brutto w zł
Wysokość  świadczenia pieniężnego brutto w zł
Pracownicy
w tym:
zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy,
przebywający na urlopach wychowawczych
do  2.100
od  2.101  do 2.800
od  2.801  do 3.600
od  3.601  do 4.500
od  4.501  do 5.500
pow. 5.500
900
870
840
810
780
740

Pliki do pobrania: