ZARZĄDZENIE Nr 57/2019 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników UPH w dniach od 12 do 14 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 54 ust. 1 statutu UPH oraz § 56 ust. 3 Regulaminu Pracy, w związku z panującymi upałami zarządza się, co następuje:

 § 1

 

  1. W dniach od 12 do 14 czerwca 2019 r. czas pracy pracowników UPH zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi siedem godzin, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Czas pracy pracowników wykonujących pracę na portierniach i recepcjach pozostaje bez zmian.

 § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                REKTOR
                                                                                               dr hab. Tamara Zacharuk
                                                                                                          profesor uczelni