ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz § 5 ust. 7 Regulaminu studiów zarządza się, co następuje:

§ 1

  • Zawiesza się zajęcia dydaktyczne w dniu 11 marca 2020 r. w godz. 10:30 – 13:00, prowadzone przez nauczycieli akademickich będących członkami Uczelnianego Kolegium Elektorów.
  • Zwalnia się z zajęć dydaktycznych, w dniu 11 marca 2020 r. w godz. 10:30 – 13:00, studentów i doktorantów będących członkami Uczelnianego Kolegium Elektorów.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni