ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie, wynikającej z konieczności wprowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku prowadzoną w Uniwersytecie działalność dydaktyczną, w tym dyżury, konsultacje oraz zajęcia wychowania fizycznego.
 2. W związku z zawieszeniem działalności, o której mowa w ust. 1:
  • zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach dydaktycznych studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, doktorantów Szkoły Doktorskiej, słuchaczy studiów podyplomowych;
  • zwalnia się z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone w Uniwersytecie Otwartym i Uniwersytecie Dziecięcym;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone w Ośrodku Jeździeckim;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą w Centrum Sportu i Rekreacji;
  • zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną oraz bibliotekę specjalistyczną – Bibliotekę Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

§ 2 

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane w Uniwersytecie.
 2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
 4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 3  

 1. W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 Rektor lub Kanclerz, w stosunku do podległych sobie pracowników, może polecić pracownikowi, wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
 2. Na uzasadniony wniosek pracownika lub jego przełożonego, Rektor lub Kanclerz, w stosunku do podległych sobie pracowników, może wyrazić zgodę na wykonywanie przez pracownika przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Treść zarządzenia w formacie PDF.