ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zagrożeniem epidemicznym

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zarządza się, co następuje:

§1


W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w terminie od dnia 18 marca 2020 r. od godz. 7:30 do dnia odwołania stanu epidemicznego, ustalam zasady organizacji pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi określone w § 2.

 

§2

  1. W jednostkach organizacyjnych administracji centralnej i wydziałowej Uniwersytetu wstrzymuje się przyjmowanie interesantów, w tym studentów, doktorantów i pracowników UPH. Sprawy należy załatwiać, co do zasady, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  2. W sprawach wymagających pilnego rozpatrzenia, kierownik jednostki może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  3. Pracownicy administracji oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, wykonują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej i służbowych telefonów komórkowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
  4. W przypadku gdy obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik jednostki organizacyjnej lub odpowiednio, rektor, kanclerz, kwestor, właściwy prorektor, dziekan, organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące.
  5. Osoby pracujące zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym ich systemem i rozkładem czasu pracy oraz zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej i telefonem. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji odpowiadają za prawidłową organizację pracy zdalnej podległych im pracowników.
  6. Dział Finansowo-Księgowy oraz Dział Płac pracują w systemie dyżurów, w celu zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań, wypłaty wynagrodzeń, stypendiów itp.
  7. Ewentualne decyzje dotyczące zmiany czasu świadczenia pracy przez pracowników obsługi oraz organizacji ich pracy podejmuje kanclerz lub osoba zastępująca, na wniosek kierowników, odpowiednio, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Osiedla Studenckiego, Sekcji Obsługi Technicznej, Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
  8. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  9. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną.
  10. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

 §3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni