Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1

 • Wydłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:
 • kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach;
 • kształcenia doktorantów realizowanego w ramach zajęć;
 • prowadzonej w UPH, innej niż wymieniona w pkt 1 i 2 działalności dydaktycznej oraz usługowej, w tym dyżurów i konsultacji;
 • zajęć prowadzonych w Ośrodku Jeździeckim;
 • zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą w Centrum Sportu i Rekreacji;
 • zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Otwartym i Uniwersytecie Dziecięcym.
 • W okresie zawieszenia, kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, realizowane jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 36/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć on-line w UPH w czasie ograniczenia funkcjonowania uczelni
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 § 2

Wydłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.

 § 3

Do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie:

 • odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane w Uniwersytecie;
 • zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu;
 • wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych;
 • wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 § 4

 • Zobowiązuje się studentów i doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia do niezwłocznego informowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 lub objęcia kwarantanną, odpowiednio, dziekana wydziału, kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie lub dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 • Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są przekazywać powyższe informacje, niezwłocznie na adres mailowy rektora: .

 § 5

 • Pracownicy UPH zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 lub fakcie objęcia kwarantanną.
 • Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, przekazują niezwłocznie informacje o chorobie pracownika na adres mailowy rektora: .

 § 6

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:

 • codziennego zapoznawania się z komunikatami wydawanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz regulacjami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez Rektora UPH;
 • utrzymywania kontaktu z pracownikami i nadzorowania wykonywanej przez nich pracy zdalnej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i komunikatach.

 § 7

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w przypadkach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

 § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Zarządzenie w postaci pliku PDF.