ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowej zmiany organizacji pracy niektórych pracowników UPH z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 511 i 528) zarządza się, co następuje:

§1

 • W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu od dnia wejścia w życie zarządzenia do odwołania, wprowadza się możliwość świadczenia pracy przez pracowników UPH w formie pracy rotacyjnej.
 • Praca rotacyjna jest dopuszczalna w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w których nie ma konieczności wykonywania obowiązków służbowych w sposób ciągły, w stałym miejscu pracy na terenie Uniwersytetu, oraz gdy nie jest możliwe zlecenie zadań w formie pracy zdalnej.
 • Świadczenie pracy rotacyjnej polega zarówno na wykonywaniu obowiązków służbowych
  w miejscu pracy na terenie Uniwersytetu, jak również na pozostawaniu w gotowości
  do świadczenia pracy w miejscu pobytu pracownika lub innym miejscu ustalonym
  z przełożonym.
 • Pracownik pozostający w gotowości do świadczenia pracy ma obowiązek utrzymywać bieżący kontakt z bezpośrednim przełożonym. Przełożony ustala z pracownikiem formę kontaktu.
  W tym celu, pracownik udostępnia przełożonemu swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, ewentualnie danych identyfikacyjnych
  w komunikatorze internetowym, pod którymi będzie na bieżąco do dyspozycji przełożonego.
 • Przełożony może wezwać pracownika do stawienia się w miejscu pracy na terenie Uniwersytetu we wskazanym czasie.
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych ustalają harmonogramy pracy rotacyjnej, uwzględniające wykonywanie przez pracowników pracy na terenie Uniwersytetu oraz pozostawanie w gotowości do świadczenia pracy. Wszyscy pracownicy jednostki organizacyjnej powinni być równomiernie obciążeni pracą rotacyjną.
 • Harmonogramy pracy rotacyjnej powinny być ustalone w taki sposób, aby zapewnić realizację tych zadań jednostki organizacyjnej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu w okresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz innych zadań zleconych odpowiednio, przez rektora, kwestora, kanclerza, właściwego prorektora lub dziekana.

 §2

Kierownicy jednostek organizacyjnych, przed skierowaniem wniosku o zastosowanie pracy rotacyjnej, powinni ocenić, czy nie ma możliwości zmiany zakresu obowiązków (czynności) podległych pracowników w obszarze działania danej jednostki i zlecenia im pracy zdalnej, w celu wsparcia pozostałych pracowników jednostki lub bardziej równomiernego rozłożenia obowiązków.

§3

 • Decyzję o zastosowaniu pracy rotacyjnej w stosunku do poszczególnych pracowników podejmuje odpowiednio, rektor, kwestor, kanclerz, właściwy prorektor lub dziekan na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 • Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej dołącza harmonogram pracy rotacyjnej pracowników jednostki ze wskazaniem, w których dniach poszczególni pracownicy świadczą pracę na terenie Uniwersytetu oraz pozostają w gotowości do świadczenia pracy.

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni