Na podstawie § 28 ust. 1 i 4 Ordynacji Wyborczej UPH, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UPH, mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, informuję co następuje:

 1. Zebranie przedwyborcze kandydata na Rektora z członkami wspólnoty Uniwersytetu odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. w godzinach 11:00-12:00 z wykorzystaniem usługi Google Meet. Link umożliwiający wzięcie udziału w zebraniu przedwyborczym zostanie podany do wiadomości członków wspólnoty Uniwersytetu przez Przewodniczącego UKE na stronie internetowej UPH.
 2. W przypadku, gdy ze względu na problemy techniczne lub inne, zebranie nie odbędzie się we wskazanym w ust. 1 terminie lub nie wszyscy zainteresowani udziałem w zebraniu członkowie wspólnoty wezmą w nim udział, zebranie przedwyborcze może być powtórzone. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący UKE i informuje o tym członków wspólnoty UPH.
 3. Zebranie przedwyborcze prowadzi Przewodniczący UKE.
 4. Ustala się następujący porządek zebrania przedwyborczego:
  1. przewodniczący UKE otwiera zebranie, informuje o jego przebiegu i dokonuje prezentacji sylwetki kandydata na Rektora;
  2. kandydat na Rektora przedstawia swój program i wizję funkcjonowania UPH;
  3. kandydat na Rektora odpowiada na pytania zadane przez członków wspólnoty UPH, z uwzględnieniem pkt. 5;
  4. po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący UKE zamyka zebranie przedwyborcze.
 5. Pytania do kandydata na Rektora mogą być zadawane przez członków wspólnoty UPH w następującym trybie:
  1. w dniu poprzedzającym zebranie przedwyborcze to jest w dniu 26 maja 2020 r. do godz. 15.00 na adres e-mail:
  2. głosowo – podczas zebrania przedwyborczego, z podaniem imienia i nazwiska zadającego pytanie, po uprzednim zgłoszeniu chęci zadania pytania w oknie chatu usługi Google Meet; o kolejności zadawanych pytań decyduje kolejność zgłoszeń;
  3. w przypadku dużej liczby pytań, Przewodniczący UKE może zdecydować o zmianie kolejności udzielania odpowiedzi przez kandydata;
  4. po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący UKE zamyka zebranie przedwyborcze.
 6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący UKE może zmienić ustalony porządek zebrania przedwyborczego.

Przewodniczący
Uczelnianego Kolegium Elektorów
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

Załączniki: