ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i studentów Uniwersytetu podczas realizacji zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, praktycznych, przeprowadzania obron prac dyplomowych i obron rozpraw doktorskich oraz procedur postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u pracowników lub studentów

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt. 25 Statutu UPH oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 911) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się:

  • zasady zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i studentów Uniwersytetu podczas realizacji zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, praktycznych, przeprowadzania obron prac dyplomowych i obron rozpraw doktorskich w związku z panującą w kraju pandemią COVID-19, określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  • procedury postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u pracowników lub studentów, określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni