Komunikat Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Barbary Biesiady-Drzazgi w sprawie zasad organizacji kształcenia na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zasady organizacji kształcenia dotyczą studentów:

 • studiów pierwszego stopnia;
 • studiów drugiego stopnia;
 • jednolitych studiów magisterskich;
 • studiów doktoranckich;
 • szkół doktorskich;
 • studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń
 • Kształcenie prowadzone będzie:
 • wykłady, lektoraty języków obcych w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • ćwiczenia i laboratoria, praktyki zawodowe, zajęcia w ramach projektów naukowych lub badań koniecznych do prac dyplomowych lub zaliczeniowych w formie tradycyjnej na terenie Uczelni z bezpośrednim udziałem studentów;
 • zajęcia z wychowania fizycznego w formie zdalnej lub w Centrum Sportu i Rekreacji UPH.
 • seminaria w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub w formie tradycyjnej - decyzja dziekana właściwego wydziału.

2. O sposobie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia decyduje dziekan właściwego wydziału;

3. Sposób przeprowadzenia egzaminów dyplomowych – decyzja dziekana właściwego wydziału;

4. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych odbywać się będą zdalnie lub tradycyjnie w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej Instytutu - decyzja dziekana właściwego wydziału;

5. Zajęcia w formie tradycyjnej prowadzone będą z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

6. Studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych, kursów i szkoleń z objawami choroby górnych dróg oddechowych, bądź innymi wskazującymi COVID-19, nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach odbywających się na terenie Uczelni.