Z życia uczelni

ZARZĄDZENIE Nr 152/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 19 października 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie i funkcjonowania UPH w czasie obowiązywania na terenie Miasta Siedlce obszaru czerwonego

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

 §1

Niniejsze zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania na terenie Miasta Siedlce obszaru czerwonego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Organizacja kształcenia

  §2

Zasady organizacji kształcenia w czasie, o którym mowa w § 1, dotyczą kształcenia prowadzonego:

 1. na studiach pierwszego stopnia;
 2. na studiach drugiego stopnia;
 3. na jednolitych studiach magisterskich;
 4. na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020;
 5. w Szkole Doktorskiej;
 6. na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

§3

 1. Kształcenie, o którym mowa w 2, prowadzi się w trybie zdalnym tj. poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.
 2. W związku z prowadzeniem kształcenia w trybie zdalnym, Prorektor ds. studiów,
  w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału, może dokonać korekty obciążeń dydaktycznych.
 3. Prowadzenie kształcenia w formie tradycyjnej możliwe jest wyłącznie w przypadku:
  • zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. w szczególności:
   • ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych,
   • praktyk zawodowych i zajęć terenowych,
   • projektów naukowych lub badań, niezbędnych do prac dyplomowych lub zaliczeniowych,
   • zajęć dla cudzoziemców w ramach kursu przygotowującego do studiów w Polsce;
  • zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 4. Prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, wymaga zgody rektora, udzielonej na wniosek dziekana właściwego wydziału. We wniosku dziekan określa sposób oraz warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizacji tych zajęć.
 5. Seminaria i lektoraty z języków obcych odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.
 6. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów, dyrektorów instytutów i dyrektora Szkoły Doktorskiej do sprawowania nadzoru nad realizacją procesu dydaktycznego prowadzonego na poszczególnych kierunkach studiów i kształcenia doktorantów.

  §4 

 1. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy i zaliczenia kończące określone zajęcia, prowadzi się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się może być przeprowadzona w formie tradycyjnej, tzn. w siedzibie Uczelni – wyłącznie w przypadku efektów uczenia się uzyskanych w wyniku zajęć prowadzonych w tej samej formie, o których mowa w § 3
 3. Decyzję w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się przeprowadzanej w formie tradycyjnej podejmuje dziekan wydziału.
 4. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do egzaminów i zaliczeń w ramach kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.

   §5

Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się wyłącznie zdalnie, w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej instytutu.

  §6

 1. Egzaminy dyplomowe, obrony rozpraw doktorskich oraz posiedzenia komisji habilitacyjnych przeprowadza się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Egzaminy dyplomowe, obrony rozpraw doktorskich oraz posiedzenia komisji habilitacyjnych mogą być przeprowadzane w formie tradycyjnej, tzn. w siedzibie Uczelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje, odpowiednio, w przypadku egzaminów dyplomowych – dziekan wydziału, a w przypadku obron rozpraw doktorskich i posiedzeń komisji habilitacyjnych – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

  §7

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, zajęcia dydaktyczne, staże dla studentów oraz pozostałych uczestników projektów i innych form edukacyjnych, przewidziane w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków UE, mogą być prowadzone w obiektach należących do Uniwersytetu, jak również poza nimi – w przypadku, gdy ich realizacja nie może być prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a podmiot realizujący zajęcia i staże zapewni przestrzeganie obowiązujących wymogów sanitarnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek kierownika projektu lub innej formy kształcenia lub na wniosek właściwego Prorektora.

Funkcjonowanie Uniwersytetu

  §8
 1. W jednostkach organizacyjnych administracji centralnej i wydziałowej Uniwersytetu przyjmowanie interesantów, w tym studentów, doktorantów i pracowników UPH ogranicza się do niezbędnego minimum. Sprawy należy załatwiać, co do zasady, za pośrednictwem poczty wewnętrznej, elektronicznej lub telefonicznie.
 2. W uzasadnionych przypadkach interesanci mogą być przyjmowani osobiście, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

  §9 

       Zawiesza się zajęcia Uniwersytetu Otwartego.

Postanowienie końcowe

   §10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, dotyczących organizacji kształcenia w Uniwersytecie oraz funkcjonowania UPH stosuje się odpowiednio przepisy Zarządzenia Rektora Nr 133/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (późn. zm.) oraz Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszego zarządzenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, dziekana wydziału, prorektora lub kanclerza, rektor może podjąć decyzje związane z organizacją kształcenia lub funkcjonowaniem UPH na zasadach innych, niż określone w niniejszym zarządzeniu.

   §11

       Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 150/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie tymczasowej zmiany organizacji kształcenia w UPH.

   §12

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina
baner ksztalcenie online

baner ksztalcenie online

Ogłoszenia

Kwadrans Akademicki

Kwadrans Akademicki - zdjęcie tytułowe

Telewizja "Wschód" wyemitowała kolejny odcinek "Kwadransa Akademickiego", magazynu prezentującego działalność Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zapraszamy do obejrzenia tego odcinka.

Kalendarz wydarzeń


Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

19 lutego: LXI+epsilon Szkoła Matematyki Poglądowej
10 czerwca: Konferencja naukowa online "Świat ukryty w archiwach"

Nasze propozycje

Na skróty