ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany niektórych zarządzeń rektora w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 24 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

 • 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2

Wydłuża się do dnia 24 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.”.

 

§2

W Zarządzeniu Rektora Nr 54/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Senat i inne gremia kolegialne UPH, w § 1 ust. 1, zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 24 maja 2020 r., Senat, Rady Dyscyplin, organy samorządu studentów i doktorantów oraz inne gremia kolegialne funkcjonujące w UPH, tj. komisje, zespoły robocze i inne mogą, na zarządzenie ich przewodniczącego, podejmować uchwały w trybie elektronicznym.”. 

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH, zarządza się co następuje:

§1

 • Do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia dla studentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 regulaminu świadczeń dla studentów, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r. ze wszystkimi późniejszymi zmianami, zwanego dalej regulaminem, przesyła się do właściwego dziekanatu za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą systemu ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej – UPH/skrytka).
 • Do dnia 30 września 2020 r. do wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 regulaminu nie stosuje się przepisów § 13 regulaminu.
 • W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 do przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 regulaminu nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa 5 ust. 4 regulaminu.

§2

 • W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni decyzję w sprawie przyznania zapomogi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 regulaminu, podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii dziekana właściwego wydziału. Przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
 • W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie stosuje się przepisu, o którym mowa w § 26 ust. 4 regulaminu, tj. zasady, iż student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego, z zastrzeżeniem 3.
 • Te same okoliczności faktyczne, nie mogą być podstawą do przyznania dwóch i więcej zapomóg.
 • Wniosek o zapomogę należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i złożyć do właściwego dziekanatu, z uwzględnieniem § 1.
 • W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentów, wnioskodawca otrzymuje na adres e-mailowy oraz w USOSweb informację o brakach. W przypadku nieuzupełnienia ich w terminie 21 dni, sprawę załatwia się odmownie.
 • Projekt decyzji rektora w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zapomogi przygotowuje dziekan właściwego wydziału, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia i przesyła rektorowi wraz z protokołem.
 • Decyzję rektora w sprawie przyznania zapomogi do systemu USOSweb, wprowadza dziekan właściwego wydziału.
 • Decyzja rektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

KOMUNIKAT Nr 6/2020
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia
2020 r. zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 2020 r. poz. 658)

 1. Polecam wszystkim pracownikom UPH zapoznanie się z treścią wyżej powołanego rozporządzenia. Treść rozporządzenia została opublikowana na stronie internetowej : www.koronawirus.uph.edu.pl 
 2. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. polecam wszystkim pracownikom UPH, wykonującym bezpośrednią obsługę interesantów, zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
 3. Polecam pracownikom UPH egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w budynkach Uniwersytetu wobec osób nie będących jego pracownikami.
 4. Nadzór nad realizacją poleceń określonych w punktach 1-3 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych UPH.

REKTOR

dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach
z dnia 9 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń rektora w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2
Wydłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.”.

 § 2

W Zarządzeniu Rektora Nr 54/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Senat i inne gremia kolegialne UPH, w § 1 ust. 1, zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 26 kwietnia 2020 r., Senat, Rady Dyscyplin, organy samorządu studentów i doktorantów oraz inne gremia kolegialne funkcjonujące w UPH, tj. komisje, zespoły robocze i inne, mogą na zarządzenie ich przewodniczącego, podejmować uchwały, w trybie elektronicznym, o ile uchwały te są niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu.”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Na podstawie § 28 ust. 1 i 4 Ordynacji Wyborczej UPH, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UPH, mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, informuję co następuje:

 1. Zebranie przedwyborcze kandydata na Rektora z członkami wspólnoty Uniwersytetu odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. w godzinach 11:00-12:00 z wykorzystaniem usługi Google Meet. Link umożliwiający wzięcie udziału w zebraniu przedwyborczym zostanie podany do wiadomości członków wspólnoty Uniwersytetu przez Przewodniczącego UKE na stronie internetowej UPH.
 2. W przypadku, gdy ze względu na problemy techniczne lub inne, zebranie nie odbędzie się we wskazanym w ust. 1 terminie lub nie wszyscy zainteresowani udziałem w zebraniu członkowie wspólnoty wezmą w nim udział, zebranie przedwyborcze może być powtórzone. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący UKE i informuje o tym członków wspólnoty UPH.
 3. Zebranie przedwyborcze prowadzi Przewodniczący UKE.
 4. Ustala się następujący porządek zebrania przedwyborczego:
  1. przewodniczący UKE otwiera zebranie, informuje o jego przebiegu i dokonuje prezentacji sylwetki kandydata na Rektora;
  2. kandydat na Rektora przedstawia swój program i wizję funkcjonowania UPH;
  3. kandydat na Rektora odpowiada na pytania zadane przez członków wspólnoty UPH, z uwzględnieniem pkt. 5;
  4. po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący UKE zamyka zebranie przedwyborcze.
 5. Pytania do kandydata na Rektora mogą być zadawane przez członków wspólnoty UPH w następującym trybie:
  1. w dniu poprzedzającym zebranie przedwyborcze to jest w dniu 26 maja 2020 r. do godz. 15.00 na adres e-mail:
  2. głosowo – podczas zebrania przedwyborczego, z podaniem imienia i nazwiska zadającego pytanie, po uprzednim zgłoszeniu chęci zadania pytania w oknie chatu usługi Google Meet; o kolejności zadawanych pytań decyduje kolejność zgłoszeń;
  3. w przypadku dużej liczby pytań, Przewodniczący UKE może zdecydować o zmianie kolejności udzielania odpowiedzi przez kandydata;
  4. po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący UKE zamyka zebranie przedwyborcze.
 6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący UKE może zmienić ustalony porządek zebrania przedwyborczego.

Przewodniczący
Uczelnianego Kolegium Elektorów
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 25 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się,
co następuje:

§1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 31 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

 • § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2

 • Do dnia 31 maja 2020 r. ogranicza się̨ możliwość korzystania przez czytelników
  z Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej – Biblioteki Wydziału Nauk Ścisłych
  i Przyrodniczych.
 • Dyrektor Biblioteki Głównej, w uzgodnieniu z właściwym prorektorem, opublikuje na stronie internetowej Biblioteki informację o aktualnie obowiązujących zasadach pracy Biblioteki oraz usługach dostępnych dla czytelników.”;
 • w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Do dnia 31 maja 2020 r. włącznie:”.

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni