ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany niektórych zarządzeń rektora w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 24 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

 • 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2

Wydłuża się do dnia 24 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.”.

 

§2

W Zarządzeniu Rektora Nr 54/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Senat i inne gremia kolegialne UPH, w § 1 ust. 1, zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 24 maja 2020 r., Senat, Rady Dyscyplin, organy samorządu studentów i doktorantów oraz inne gremia kolegialne funkcjonujące w UPH, tj. komisje, zespoły robocze i inne mogą, na zarządzenie ich przewodniczącego, podejmować uchwały w trybie elektronicznym.”. 

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH, zarządza się co następuje:

§1

 • Do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia dla studentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 regulaminu świadczeń dla studentów, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r. ze wszystkimi późniejszymi zmianami, zwanego dalej regulaminem, przesyła się do właściwego dziekanatu za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą systemu ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej – UPH/skrytka).
 • Do dnia 30 września 2020 r. do wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 regulaminu nie stosuje się przepisów § 13 regulaminu.
 • W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 do przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 regulaminu nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa 5 ust. 4 regulaminu.

§2

 • W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni decyzję w sprawie przyznania zapomogi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 regulaminu, podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii dziekana właściwego wydziału. Przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
 • W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie stosuje się przepisu, o którym mowa w § 26 ust. 4 regulaminu, tj. zasady, iż student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego, z zastrzeżeniem 3.
 • Te same okoliczności faktyczne, nie mogą być podstawą do przyznania dwóch i więcej zapomóg.
 • Wniosek o zapomogę należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i złożyć do właściwego dziekanatu, z uwzględnieniem § 1.
 • W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentów, wnioskodawca otrzymuje na adres e-mailowy oraz w USOSweb informację o brakach. W przypadku nieuzupełnienia ich w terminie 21 dni, sprawę załatwia się odmownie.
 • Projekt decyzji rektora w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zapomogi przygotowuje dziekan właściwego wydziału, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia i przesyła rektorowi wraz z protokołem.
 • Decyzję rektora w sprawie przyznania zapomogi do systemu USOSweb, wprowadza dziekan właściwego wydziału.
 • Decyzja rektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

KOMUNIKAT Nr 6/2020
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia
2020 r. zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 2020 r. poz. 658)

 1. Polecam wszystkim pracownikom UPH zapoznanie się z treścią wyżej powołanego rozporządzenia. Treść rozporządzenia została opublikowana na stronie internetowej : www.koronawirus.uph.edu.pl 
 2. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. polecam wszystkim pracownikom UPH, wykonującym bezpośrednią obsługę interesantów, zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
 3. Polecam pracownikom UPH egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w budynkach Uniwersytetu wobec osób nie będących jego pracownikami.
 4. Nadzór nad realizacją poleceń określonych w punktach 1-3 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych UPH.

REKTOR

dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach
z dnia 9 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń rektora w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2
Wydłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.”.

 § 2

W Zarządzeniu Rektora Nr 54/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Senat i inne gremia kolegialne UPH, w § 1 ust. 1, zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 26 kwietnia 2020 r., Senat, Rady Dyscyplin, organy samorządu studentów i doktorantów oraz inne gremia kolegialne funkcjonujące w UPH, tj. komisje, zespoły robocze i inne, mogą na zarządzenie ich przewodniczącego, podejmować uchwały, w trybie elektronicznym, o ile uchwały te są niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu.”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Komunikat nr 5

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

w sprawie wyjazdów służbowych w celu prowadzenia niezbędnych badań terenowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi nauczycieli akademickich i doktorantów w okresie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

z dnia 8 kwietnia 2020 roku

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustalam od dnia 8 kwietnia 2020 r. do odwołania zasady wydawania nauczycielom akademickim i doktorantom UPH poleceń wyjazdów służbowych w celu prowadzenia niezbędnych badań terenowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach polegających na konieczności prowadzenia badań terenowych nauczyciel akademicki i doktorant UPH może ubiegać się o indywidualną zgodę na krajowy wyjazd służbowy składając stosowne pismo do Dyrektora Instytutu.
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na krajowy wyjazd służbowy składa Dyrektor Instytutu, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki albo kształci się doktorant studiów trzeciego stopnia.
 3. Wniosek na krajowy wyjazd służbowy w okresie epidemii składa Dyrektor Szkoły Doktorskiej w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej
 4. Wniosek o zaopiniowanie składa się do Prorektora ds. nauki
 5. Prorektor ds. nauki przekazuje dokumenty do Rektora wraz z opinią
 6. Wniosek na krajowy wyjazd służbowy składa się każdorazowo co najmniej 5 dni przed każdym wyjazdem.
 7. Zgodę na krajowy wyjazd służbowy wydaje Rektor.
 8. Wniosek na krajowy wyjazd służbowy w celu przeprowadzenia niezbędnych badań w okresie epidemii powinien w szczególności zawierać
  • Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego i doktoranta
  • Termin i cel wyjazdu
  • Środek transportu
  • Uzasadnienie wyjazdu służbowego zawierające okoliczności, które wskazują, że wyjazd jest niezbędny w celu rozpoczęcia lub kontynuacji badań terenowych w świetle zagrożeń, nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu epidemii na obszarze kraju.
 9. Decyzja Rektora jest przekazywana do Działu Spraw Pracowniczych, który rejestruje wyjazd służbowy, wcześniej kontaktując się z Dyrektorem Instytutu lub wskazaną przez niego osobą.
 10. Dyrektor Instytutu lub odpowiednio Dyrektor Szkoły Doktorskiej wydając polecenie wyjazdu służbowego, powinien pouczyć nauczyciela akademickiego lub doktoranta o obowiązujących ograniczeniach z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących oraz zasadami przemieszczania się w celu minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 11. Nauczyciel akademicki lub doktorant składa oświadczenie, w którym potwierdza pouczenie i ponadto zobowiązuje się do bieżącego monitorowania przepisów powszechnie obowiązujących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 12. Wszelkie dokumenty będą sporządzane w formie elektronicznej i przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez imienne adresy służbowe nauczycieli akademickich i doktorantów.
 13. Zasady określone w niniejszym komunikacie mają odpowiednie zastosowanie do pracowników inżynieryjno-technicznych biorących udział w pracach terenowych.
 14. Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia

JM Rektor


( – )  dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni