Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, informujemy, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów będzie przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń.

Wnioski o świadczenia należy składać elektronicznie przez system USOSweb dołączając do wniosku skany niezbędnych dokumentów, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. (treść Regulaminu i inne niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej uczelni https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow).

Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy wysłać pocztą. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym dziekanatem.                                                                  

Prorektor ds. studiów
dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni