Informujemy, iż obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i ograniczeniem w funkcjonowaniu pracodawców, może być w szczególności: umowa z pracodawcą (o pracę, zlecenie lub o dzieło), rachunki składane na podstawie takich umów, zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

Proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH podstawą do przyznania zapomogi jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć ogół warunków np.: materialnych, rodzinnych, społecznych i zdrowotnych. Brak jest możliwości przyznania zapomogi z powodu powołania się na wprowadzenie stanu epidemii. Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymanie zapomogi jest możliwe po udokumentowaniu trudnej sytuacji życiowej.

Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta. W przypadku tego konkretnego świadczenia nie można wprowadzić jednakowego dla wszystkich sposobu oceny wniosków.

Po wypełnieniu wniosku w systemie USOSweb wskazane i dopuszczalne jest wysłanie maila do odpowiedniego dziekanatu z prośbą o wstępną weryfikację i wskazanie ewentualnych braków. Jednak, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, wypełnienie wniosku wraz z załącznikami w systemie USOSweb, nie zwalnia studenta z obowiązku dostarczenia go w formie papierowej. Ze względu na zalecane ograniczanie kontaktów bezpośrednich polecamy wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Dziekanatu Wydziału lub za pomocą systemu ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej - UPH/skrytka).

Chcemy zapewnić, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów będzie przebiegała w miarę możliwości bez zakłóceń.