Komunikat nr 5

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

w sprawie wyjazdów służbowych w celu prowadzenia niezbędnych badań terenowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi nauczycieli akademickich i doktorantów w okresie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

z dnia 8 kwietnia 2020 roku

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustalam od dnia 8 kwietnia 2020 r. do odwołania zasady wydawania nauczycielom akademickim i doktorantom UPH poleceń wyjazdów służbowych w celu prowadzenia niezbędnych badań terenowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach polegających na konieczności prowadzenia badań terenowych nauczyciel akademicki i doktorant UPH może ubiegać się o indywidualną zgodę na krajowy wyjazd służbowy składając stosowne pismo do Dyrektora Instytutu.
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na krajowy wyjazd służbowy składa Dyrektor Instytutu, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki albo kształci się doktorant studiów trzeciego stopnia.
 3. Wniosek na krajowy wyjazd służbowy w okresie epidemii składa Dyrektor Szkoły Doktorskiej w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej
 4. Wniosek o zaopiniowanie składa się do Prorektora ds. nauki
 5. Prorektor ds. nauki przekazuje dokumenty do Rektora wraz z opinią
 6. Wniosek na krajowy wyjazd służbowy składa się każdorazowo co najmniej 5 dni przed każdym wyjazdem.
 7. Zgodę na krajowy wyjazd służbowy wydaje Rektor.
 8. Wniosek na krajowy wyjazd służbowy w celu przeprowadzenia niezbędnych badań w okresie epidemii powinien w szczególności zawierać
  • Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego i doktoranta
  • Termin i cel wyjazdu
  • Środek transportu
  • Uzasadnienie wyjazdu służbowego zawierające okoliczności, które wskazują, że wyjazd jest niezbędny w celu rozpoczęcia lub kontynuacji badań terenowych w świetle zagrożeń, nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu epidemii na obszarze kraju.
 9. Decyzja Rektora jest przekazywana do Działu Spraw Pracowniczych, który rejestruje wyjazd służbowy, wcześniej kontaktując się z Dyrektorem Instytutu lub wskazaną przez niego osobą.
 10. Dyrektor Instytutu lub odpowiednio Dyrektor Szkoły Doktorskiej wydając polecenie wyjazdu służbowego, powinien pouczyć nauczyciela akademickiego lub doktoranta o obowiązujących ograniczeniach z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących oraz zasadami przemieszczania się w celu minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 11. Nauczyciel akademicki lub doktorant składa oświadczenie, w którym potwierdza pouczenie i ponadto zobowiązuje się do bieżącego monitorowania przepisów powszechnie obowiązujących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 12. Wszelkie dokumenty będą sporządzane w formie elektronicznej i przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez imienne adresy służbowe nauczycieli akademickich i doktorantów.
 13. Zasady określone w niniejszym komunikacie mają odpowiednie zastosowanie do pracowników inżynieryjno-technicznych biorących udział w pracach terenowych.
 14. Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia

JM Rektor


( – )  dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni