Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH, zarządza się co następuje:

§1

 • Do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia dla studentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 regulaminu świadczeń dla studentów, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r. ze wszystkimi późniejszymi zmianami, zwanego dalej regulaminem, przesyła się do właściwego dziekanatu za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą systemu ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej – UPH/skrytka).
 • Do dnia 30 września 2020 r. do wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 regulaminu nie stosuje się przepisów § 13 regulaminu.
 • W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 do przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 regulaminu nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa 5 ust. 4 regulaminu.

§2

 • W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni decyzję w sprawie przyznania zapomogi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 regulaminu, podejmuje rektor po zasięgnięciu opinii dziekana właściwego wydziału. Przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
 • W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie stosuje się przepisu, o którym mowa w § 26 ust. 4 regulaminu, tj. zasady, iż student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego, z zastrzeżeniem 3.
 • Te same okoliczności faktyczne, nie mogą być podstawą do przyznania dwóch i więcej zapomóg.
 • Wniosek o zapomogę należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i złożyć do właściwego dziekanatu, z uwzględnieniem § 1.
 • W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentów, wnioskodawca otrzymuje na adres e-mailowy oraz w USOSweb informację o brakach. W przypadku nieuzupełnienia ich w terminie 21 dni, sprawę załatwia się odmownie.
 • Projekt decyzji rektora w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zapomogi przygotowuje dziekan właściwego wydziału, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia i przesyła rektorowi wraz z protokołem.
 • Decyzję rektora w sprawie przyznania zapomogi do systemu USOSweb, wprowadza dziekan właściwego wydziału.
 • Decyzja rektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

baner ksztalcenie online

baner ksztalcenie online

Projekty realizowane w UPH

Ogłoszenia

Kalendarz wydarzeń


Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Najbliższe wydarzenia

22 kwietnia: Wykład otwarty dra Dariusa von Güttnera pt. „Monarchia francuska u progu rewolucji. Przyczyny upadku starego porządku”
23 kwietnia: IX Ogólnopolskie Warsztaty IX Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie
29 kwietnia: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty sytuacji epidemiologicznej w Polsce
12 maja: V Międzywydziałowe Igrzyska Kariery (online)
10 czerwca: Konferencja naukowa online "Świat ukryty w archiwach"

Nasze propozycje

Na skróty