UCHWAŁA Nr 47/2013

SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO

w SIEDLCACH

z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie kodeksu etyki pracownika administracji UPH


Na podstawie § 49 ust. 1 pkt 3 Statutu UPH uchwala się, co następuje:

                                                                                              § 1

Uchwala się Kodeks etyki pracownika administracji UPH, stanowiący załącznik do uchwały.

                                                                                              § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                           
Przewodnicząca Senatu

dr hab. Tamara Zacharuk

profesor nadzwyczajny