Szanowni Państwo

Przypominam, że w dniu 1 października 2014 roku zaczną obowiązywać istotne zmiany w zakresie możliwości dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 ze zm.).

Zgodnie z art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w nowym brzmieniu, nauczyciel akademicki może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą jedynie za uprzednią zgodą Rektora UPH.

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy.

Zgoda Rektora UPH nie jest wymagana w przypadku podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia u innych pracodawców niż prowadzący działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.

Zgoda Rektora UPH nie jest także wymagana w przypadku wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło).

Przypominam również, że zgodnie z art. 129 ust. 3 nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

Szczegółowe zasady oraz kryteria udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycielom akademickim, dla których UPH jest podstawowym miejscem pracy reguluje Zarządzenie Nr 62/2014 Rektora UPH w Siedlcach. Powyższe zarządzenie reguluje także obowiązek informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich, dla których UPH jest podstawowym miejscem pracy.

Osoby, które dotychczas uzyskały zgodę Rektora UPH na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, aby mogły nadal tj. po 01.10.2014 r. kontynuować dodatkowe zatrudnienie, powinny ponownie wystąpić z odpowiednim wnioskiem o wyrażenie zgody przez Rektora UPH na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia po 01.10.2014 r.

Powyższy obowiązek dotyczy także osób, które dotychczas poinformowały Rektora UPH o dodatkowym zatrudnieniu. W świetle znowelizowanego art. 129 ustawy osoby takie powinny również wystąpić z wnioskiem do Rektora UPH o wyrażenie zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia po dniu 1 października 2014 r.

Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych.

Mariusz Duda

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UPH


Zarządzenie Nr 62/2014 Rektora UPH w Siedlcach (format pdf)