Instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji, w wyniku których tworzone jest przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską. Nadawane jest im logo "HR Excellence in Research".

Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wpiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. 

Więcej informacji: https://www.euraxess.pl/poland/information-assistance/european-charter-researchers-and-code-conduct-recruitment-researchers

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach w lutym 2016 roku rozpoczął prace przygotowujące do opracowania strategii HR zgodnej z Europejskią Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W tym celu powołano komisję, złożoną z przedstawicieli władz uczelni, władz wydziałów oraz kierowników kluczowych jednostek administracji centralnej.

W toku prac Komisji przygotowano ankietę oceniającą stan wdrożenia zasad zawartych w Karcie i Kodeksie w naszej uczelni. Ankieta opracowana została na podstawie „Example of a standard template for the internal analysis” i umożliwiała społeczności akademickiej wyrażenie swojej opinii na temat respektowania ww. zasad. Ankietyzację za pośrednictwem internetowej ankiety prowadzono między 17 czerwca a 2 lipca 2016 roku między pracownikami zajmującymi się badaniami naukowymi w naszej uczelni. Wyniki ankietyzacji prezentują wykresy:
wykres hr excellence 2
wykres hr excellence


W oparciu niniejsze wyniki przeprowadzono analizę rozbieżności i zaplanowano wdrożenie strategicznych działań poprawiających spójność wewnętrznych praktyk i przepisów z zasadami z Karty i Kodeksu.

W efekcie powstała Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców: plik PDF.