Zapisy pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl  (zakładka Rejestracje).

Informacje szczegółowe

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na module odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci studiów I stopnia (kierunków: informatyka, matematyka, biologia, filologia – sp. język rosyjski w biznesie i sp. język niemiecki w biznesie, filologia polska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II stopnia (kierunków: filologia polska, filologia sp. język angielski w biznesie z translatoryką, administracja, zarządzanie, chemia, matematyka, dietetyka, bezpieczeństwo narodowe) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (II, III i IV etapie edukacyjnym, w zależności od studiowanego kierunku i posiadanych uprawnień ze studiów I stopnia).

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie realizowany odpłatnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równolegle z kształceniem na poszczególnych kierunkach w ramach studiów I i II stopnia. Uruchomienie modułu może nastąpić w przypadku wybrania go przez co najmniej 28 studentów z danego kierunku studiów.

Studenci zainteresowani modułem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rejestrują się w systemie USOSweb i składają do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student posiada) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmują kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem Nr 53 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017. Zgodnie z zarządzeniem, odpłatność wynosi 150 zł za każdy jednosemestralny kurs (przedmiot). Ostateczny termin złożenia podań i oświadczeń do właściwych dziekanatów upływa dnia 27 listopada 2016 r.

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rozpoczyna się w roku akad. 2016/2017 od pierwszego semestru studiów i jest realizowany przez cztery semestry na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Zajęcia rozpoczynają się od 22 listopada 2016 r. Moduł kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje następujące warianty kształcenia:

1) wariant kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów I stopnia (kierunków: historia, informatyka, matematyka, biologia, filologia sp. anglistyka, filologia sp. germanistyka (tylko st. stacjonarne), filologia sp. rusycystyka), nie posiadających dotychczas kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela a ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym. W ramach tego wariantu student realizuje i uzyskuje zaliczenia z następujących kursów (przedmiotów):

Moduł II                                                                                                       
Semestr I – od listopada                                            
1) Podstawy psychologii, 45 godz.
2) Podstawy pedagogiki, 45 godz.

Semestr II
1) Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym, 30 godz.
2) Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym, 30 godz.
3) Emisja głosu, 15 godz.
4) Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna (1 tygodniowa), 30 godz.

Moduł III                                                                                                                                         

Semestr III                                                     
1) Podstawy dydaktyki, 30 godz.
2) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
3) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.

Semestr IV
1) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na II etapie edukacyjnym, 90 godz.                         

2) wariant kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów II stopnia (kierunków: filologia sp. anglistyka, historia, informatyka, matematyka), nie posiadających dotychczas kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela a ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na II, III i IV etapie edukacyjnym. W ramach tego wariantu student realizuje i uzyskuje zaliczenia z następujących kursów (przedmiotów):

Moduł II                                                                                                                                          
Semestr I – od listopada                                            
1) Podstawy psychologii, 45 godz.
2) Podstawy pedagogiki, 45 godz.

Semestr II
1) Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym, 30 godz.
2) Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym, 30 godz.
3) Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym, 30 godz.
4) Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym, 30 godz.
5) Emisja głosu, 15 godz.
6) Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna (1 tygodniowa), 30 godz.

Moduł III                                                                                                                                         
Semestr III                                                     
1) Podstawy dydaktyki, 30 godz.
2) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
3) Dydaktyka przedmiotu na III etapie edukacyjnym, 45 godz.
4) Praktyka nauczycielska śródroczna, 20 godz.
5) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
6) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na III etapie edukacyjnym, 30 godz.

Semestr IV
1) Dydaktyka przedmiotu na IV etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 10 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na IV etapie edukacyjnym,30 godz.        

3) wariant kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów II stopnia (kierunków: filologia sp. anglistyka, historia, administracja, zarządzanie, chemia, informatyka, matematyka, biologia, rolnictwo, zootechnika) ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na III i IV etapie edukacyjnym. W ramach tego wariantu student realizuje i uzyskuje zaliczenia z następujących kursów (przedmiotów) :

Moduł II                                                                                                                                          
Semestr I – od listopada                                            
1) Podstawy psychologii, 45 godz.
2) Podstawy pedagogiki, 45 godz.

Semestr II
1) Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym, 30 godz.
2) Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym, 30 godz.
3) Emisja głosu, 15 godz.
4) Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna (1 tygodniowa), 30 godz.

Moduł III                                                                                                     

Semestr III                                                    
1) Podstawy dydaktyki, 30 godz.
2) Dydaktyka przedmiotu na III etapie edukacyjnym, 45 godz.
3) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
4) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na III etapie edukacyjnym, 45 godz.

Semestr IV
1) Dydaktyka przedmiotu na IV etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na IV etapie edukacyjnym,45 godz.  

4) wariant kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów I lub II stopnia, posiadających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela jednego przedmiotu, ubiegających się o zdobycie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Dla studentów studiów I stopnia posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej) i ubiegających się o uprawnienia do zawodu nauczyciela kolejnego przedmiotu na II etapie edukacyjnym:

Moduł IV                                                                                                                                         

Semestr III                                                     
1) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.,
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.

Semestr IV
1) Dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na II etapie edukacyjnym, 45 godz.

Dla studentów studiów II stopnia posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na III i IV etapie edukacyjnym (w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) i ubiegających się o uprawnienia do zawodu nauczyciela kolejnego przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym:

Moduł IV                                                                                                                                         

Semestr III                                                     
1) Dydaktyka przedmiotu na III etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na III etapie edukacyjnym, 30 godz.

Semestr IV

1) Dydaktyka przedmiotu na IV etapie edukacyjnym, 45 godz.
2) Praktyka nauczycielska śródroczna, 15 godz.
3) Praktyka nauczycielska dydaktyczna na IV etapie edukacyjnym, 30 godz.

Ramowy rozkład zajęć w semestrze pierwszym dla wszystkich wariantów kształcenia na module przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela:

Podstawy pedagogiki – wykład 45 godz.

wtorek godz. 17.00 – 20.00 - terminy wtorkowe   

- 22, 29 listopada 2016 r.
- 6, 13, 20 grudnia 2016 r.
- 3, 10, 17, 24 stycznia 2017 r.

czwartek godz.  17.00 – 18.45 - terminy  czwartkowe        

- 24 listopada 2016 r.
-  8 grudnia 2016 r.
-  5 stycznia 2017 r.

czwartek godz. 17.00 – 18.30 w terminie - 19 stycznia 2017 r.

Podstawy psychologii – wykład 45 godz.

środa  godz. 17.00 – 20.00 - terminy wtorkowe    

-  23, 30 listopada 2016 r.
-  7, 14, 21 grudnia 2016 r.
-  4, 11, 18, 25 stycznia 2017

czwartek godz.  17.00 – 18.45

- terminy  czwartkowe    

-  1 grudnia 2016 r.
-  15 grudnia 2016 r.
-  12 stycznia 2017 r.

czwartek godz. 17.00 – 18.30 w terminie - 26 stycznia 2017 r.